شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4505
بازدید: 30

بررسي اثر بازدارندگي عصاره های مختلف ريز جلبك كلرلا ولگاريس


   بررسي اثر بازدارندگي عصاره های مختلف ريز جلبك كلرلا ولگاريس 18 صفحه وشامل موارد زیر می باشد   2-1 دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده 2-2 مواد شیمیایی مورد استفاده و محیط کشت 2-2-1 مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایش 2-2-2 محیط کشت استفاده شده برای کشت ریزجلبک سبز Chlorella sp. 2-3 تهیه نمونه، خالص­سازی و کشت مجدد آن 2-4 کشت مقدماتی ریزجلبک در محیط کشت جامد  2-5 کشت مقدماتی ریزجلبک در محیط کشت مایع 2-6 جداسازی باکتری های ریزوباکتر از ناحیه ریزوسفرخاک 2-۷ طراحی آزمایش برای کشت جلبک در رژیم های غذایی مختلف 2-۸ غلظت مناسب آنتی بیوتیک و قارچ کش 2-۹ شمارش سلولی 2-۱۰ برداشت ریزجلبک 2-۱۱ سنجش رشد ریز جلبک  Chlorella sp 2-۱۱-۱ بر حسب جذب نوری( Od) 2-۱۱-۲ بر حسب وزن خشک ( DW ) ۲-۱۲ تعیین غلظت وتولیدبیومس ۲-۱۲-۱ سنجش نرخ رشد ۲-۱۲-۲ سنجش میزان تولیدبیومس ۲-۱۳ سنجش محتوای رنگیزه های فتوسنتزی 2-۱۴ سنجش محتوای پروتئین کل 2-۱۴-1 تهیه بافر استخراج 2-۱۴-۲ تهیه محلول برادفورد 2-۱۵ استخراج و سنجش مقدار لیپید 2- ۱۵-۱ سنجش محتو …