شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4501
بازدید: 19

بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های مختلف ریزجلبک .Chlorella sp رشد یافته در شرایط اتوتروفیک


تعداد صفحات : 16 با توجه به افزایش روزافزون سویه های مقاوم به دارو در میان انواع میکروارگانیزم ها، یک جستجوی جهانی برای یافتن ترکیبات ضدمیکروبی از مواد طبیعی که اثرات جانبی کم تری داشته باشد مورد توجه پژوهشگران بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره های مختلف ریزجلبک Chlorella sp. رشد یافته در شرایط اتوتروفیک انجام پذیرفت. جلبک کلرلا در محیط کشت مایع Zinder کشت داده شد و در پایان فاز لگاریتمی زیست توده آن برداشت شد. سپس عصاره گیری از آن توسط حلال های استون، کلروفرم، هگزان، اتیل استات و استون- هگزان انجام شد و فعالیت ضدمیکروبی آن بر روی دو باکتری گرم مثبت (Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis)، دو باکتری گرم منفی (Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli) و یک گونه قارچ (Candida albicans) مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت ضدمیکروبی عصاره های حاصل از طریق سنجش قطر هاله عدم رشد باکتری به روش نفوذ چاهک تعیین شد. نتایج نشان داد که عصاره های کلروفرمی و اتیل استاتی ریزجلبک Chlorella از بالاترین قدرت ضدمیکروبی در مقایسه با سایر عصاره ها برخوردار است. درنتیجه عصاره ریزجلب …