شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 11762
بازدید: 77

مقاله آناتومي دستگاه گوارش گاو


مقاله آناتومي دستگاه گوارش گاو شامل: 18 صفحه ورد قابل ویرایش قسمتهای مختلف دستگاه گوارش صفاق دهان و مری معده چهار قسمتي شامل : • شكمبه Rumen • نگاري Reticulum • هزارلا Omasum • شيردان Abomasums روده کوچک روده بزرگ کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده حرکات دودیعوامل مؤثر بر ترشح بزاق اهميت نشخوار بازگرداندن غذا Regurgitation و استفراغ Vomiting مدفوع Defication   تاژك داران ciliates و مژك داران flagellates  تشخيص التهاب صفاق از طريق بررسي ميزان كشيد گي ديواره حفره بطني و … دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضای مرتبط با آن تشکیل می‌شود. لوله گوارش یک لوله پیچ خورده به طول حدود7 ‌متر است که غذا در حین هضم شدن از آن عبور می‌کند. این لوله شامل دهان، حلق، مری، معده، روده های کوچک و بزرگ، راست روده و مقعد است. اعضای گوارشی مرتبط عبارتند از3 ‌جفت غده بزاقی، کبد، لوزالمعده و کیسه صفرا. دستگاه گوارش، غذا را به قطعات کوچکتر تبدیل می‌کند تا به وسیله سلولهای بدن قابل استفاده شوند و مواد باقیمانده را به شکل مدفوع، دفع می‌کند. قسمتهای م …