شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 2882
بازدید: 26

پاورپوینت , آنتی بیوتیکها , 45اسلاید , pptx


این پاورپوینت با موضوع آنتی بیوتیک ها با45 اسلاید باعناوین زیر: آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سلول وغشا   آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین   آمینوگلیکوزید ها و اسپکتینومایسین   سولفونامیدها، تری متوپریم و کینولون ها   **آنتی بیوتیک های بتا لاکتام و سایر آنتی بیوتیک های فعال در دیواره سلولی و غشا   .1 پنی سیلین ها .2 سفالوسپورین ها .3 کارباپنم ها .4 مونوباکتام ها .5 گلیکوپپتید .6 لیپوپپتید   **پنی سیلین ها بتالاکتام و دارای حلقه 4 قسمتی لاکتامی  دارای 3 دسته عمده هستند: پنی سیلین ها (مانند پنیسیلین G (تزریقی) و پنیسیلین V (خوراکی)) -بیشترین فعالیت بر ضد ارگانیسم های گرم مثبت، کوکسی گرم منفی و ارگانیسم های غیر هوازی غیر تولید کننده بتالاکتاماز – هیدرولیز توسط بتالاکتاماز ها   **آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین .1 تتراسایکلین ها .2 ماکرولیدها .3 کلیندامایسین .4 کلرامفنیکل     **تتراسایکلین ها کاربرد: تتراسایکلین داروی انتخابی در درمان عفونت های ناشی از ریکتزیا، مایکوپلاسما پنومونیه و کلامیدیا، …