شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 12860
بازدید: 64

پاورپوینت اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات -28 اسلاید


قسمتی از اسلایدها       اطريفلات : 1- مفهوم اطريفل 2- شرح مفردات 3-اثر و خاصيت پايه و تراكيب آن 4- نكات مربوط به ساخت 5-معرفي نمونه ها   1- مفهوم اطريفل : بدانكه اطريفل، معجون متخذه از سه ميوه است؛ يعني اهليلج و بليلج و آملج (قرابادين كبير) اطريفلات، معاجين متخذه از هليلجات خمسه است.(محمود سنجري به نقل از قرابادين) اطريفل معرب است از لغت هندي و واقع مي شود بر اهليلج و آملج و بليلج(سمرقندي به نقل از قرابادين)   شرح مفردات (بر اساس منابع گذشتگان ومنابع اخير) : 1- اهليلج (شرح مخزن الادويه) : ماهيت و انواع : كابلي، زرد، چيني، سياه، جويي، زيره اي طبيعت : بالجمله طبيعت مجموع آن در اول سرد و در دوم خشك افعال و خواص و منافع : مسهل بلغم وسودا وصفراي مخلوط به اخلاط، مدر بول،مقوي حواس و ذهن و حفظ دماغ ضرر و مصلح و شربت : مضر ثفل و حابس،مصلح آن عناب و سپستان و مصلح قبض كه لازم عصر آنهاست،روغن بادام و يا گاو تازه و قند و ترنجبين و يا شكر؛مقدار شربت از جرم آنها تا پنج درهم و در مطبوخات و نقوعات از هفت درم تا ده درم.   شرح منابع جديد : 2- بليلج (شرح مخزن …