شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 6755
بازدید: 14

پاورپوینت اندازه گيري اندكس هاي CBC


                نوع فایل: power point قابل ویرایش 19 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: هماتولوژي: هماتولوژي علم مطالعه سلولهاي خوني وانعقادي راشامل ميشود.اين دربرگيرنده بررسي غلظت،ساختمان وعملكردسلولهاي خوني وپيش سازهاي آنهادرمغزاستخوان،بررسي آندسته ازتركيبات شيميايي پلاسماياسرم كه ارتباط نزديكي باساختمان وعملكردسلولهاي خوني دارندونيزبررسي عملكردپلاكتهاوپروتئينهاي انعقادي است . هموگلوبين : هموگلوبين يك پروتئين كونژوگه است كه بعنوان وسيله اي براي انتقال اكسيژن ودي اكسيدكربن خدمت مي كند. درحالت اشباع كامل هرگرم هموگلوبين 1/34ميلي ليتراكسيژن راحمل مي كند. يك مولكول هموگلوبين ازدوجفت زنجيره پلي پپتيدي (گلوبين)وچهارريشه پروستتيك (هم)كه هريك ازآنهاداراي يك اتم آهن فرواست،تشكيل يافته است. هنگاميكه هرريشه ”هم“بايك مولكول اكسيژن تركيب مي شودبه آن اكسي هموگلوبين(Hbo2)مي گويند. هنگاميكه آهن هم اكسيدشده وبه فرم فريك تبديل شودمتهموگلوبين (همي گلوبين Hi)تشكيل مي شودكه قابليت حمل اكسيژن يا دي اكسيدكربن راندارد.   فهرست مطالب و اسلای …