شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 11430
بازدید: 120

پاورپوینت درمورد داروهای خواب آور و آرام بخش- Sedative-Hypnotic Drugs – اسلاید24


طبقه بندی و فارماکوکينتيک —زير گروه ها: ¡بنزوديازپين ها ¡باربيتورات ها ¡داروهای متفرقه: کاربامات ها، الکل ها و اتر های حلقوی ¡داروهای جديدتر: بوسپيرون – زولپيدم – زالاپلون ساختمان شیمیایی بنزودیازپین ها ساختمان شیمیایی ترکیبات خواب آور جدید جذب و توزيع ویژگی های فارماکوکینتیکی برخی از ترکیبات خواب آور – آرام بخش متابوليسم و دفع متابولیسم داورهای بنزودیازپینی مکانيسم عمل ليست داروها دوزاژ ترکیبات خواب آور و آرام بخش معمول …