شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 6016
بازدید: 46

پاورپوینت در مورد آموزش مهارت ها در مركز آموزش مهارت هاي پزشكي -70 اسلاید


تعاريف مهم : ريز مهارت هاي بخيه پوست طيف مهارت ها انواع مهارت ها در حيطه هاي مختلف مهارت هاي ذهني چـــــگونه شـــــــرايط آمــــوزش و تمـــرين مهارت هاي ذهنـي را در Skill Lab. فـــــــراهــم مي كنيـم؟ تهيه مجموعه چند مثال براي تهيه مجموعه ها   شناسايي وسايل: مجموعه ابزار تشخيصي پورتابل مجموعــه ست هاي تشخيصي و درماني مهارت شناسايي اجزاي دستگاه هاي تشخيصي يا درماني مجموعه وسايل آزمايشات Bedside نمونه اي ازمجموعه ابزار حفاظتي مجموعه وسايل درماني مورد نياز شناسايي مواد: مثال مهارت شناسايي اشكال داروهاي صنعتي مهارت شناسايي اشكال داروهاي گيـاهي … هرباريوم گياهان دارويي و آلرژي زا مجموعه مواد گندزدا تفسيرمنحني ها و دياگرام ها منحـــــني هــــــاي تب منحني هاي رشد اطفال …   مجموعه منحني ها تفسير نتايج انواع تصويربرداري   مجموعه گرافي ها تفسيرنتايج آزمايشات نقـــــدهاي پزشكي محاسبات پزشكي مهارت هاي ارتباطي و نگرشي طيف كارهاي عملي :    وسایر عناوین و توضیحات و مثالها … …