شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که دوعدد صحیح بدون علامت را کهاولی بزرگتر از دومی است را از ورودی دریافت کرده حاصل جمع، حاصل تفریق اولی از دومی، حاصل ضرب و خارج قسمت و باقی­مانده را چاپ کند
admin
admin
  به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که دوعدد صحیح بدون علامت را کهاولی بزرگتر از دومی است را از ورودی دریافت کرده حاصل جمع، حاصل تفریق اولی از دومی، حاصل ضرب و خارج قسمت و باقی­مانده را چاپ کند به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که دوعدد صحیح بدون علامت را کهاولی بزرگتر از [...]
37 نمایش
1
رایگان