شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
52 بازدید
5,000 تومان

تعداد صفحه : 250                     فرمت : ورد                       حجم فایل : 34 مگابایت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چكيده………………………………….. 1

مقدمه………………………………….. 2

فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا 4

فصل دوم: اجزاء سيستم پخت………………… 13

1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان………… 14

1-1-2- غلطك‌ها…………………………… 15

2-1-2- غلطك بالابر……………………….. 15

3-1-2- سيستم چرخاننده كوره……………….. 16

4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره……………….. 16

2-2- نسوزكاري كوره……………………… 17

3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن……………… 18

4-2- مسير فرعي…………………………. 20

5-2- سيستم تكليس(Calciner)…………………. 21

6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن…………………. 22

7-2- انواع خنك‌كنها……………………… 24

1-7-2- خنك‌كن مشبك……………………….. 27

8-2- اتاق كنترل………………………… 30

9-2- سوخت رساني و مشعل………………….. 30

1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله……………. 32

2-9-2- شعله…………………………….. 33

3-9-2- درجه حرارت شعله…………………… 34

فصل 3: پروژه…………………………… 40

فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت…….. 42

1-4- كنترل كوره………………………… 43

2-4- خنك كردن كلينكر……………………. 44

3-4- سوخت كوره…………………………. 45

4-4- تغذيه كوره………………………… 46

5-4- متغيرهاي راهبري كوره……………….. 46

6-4- مكانيك كوره……………………….. 48

7-4- شرايط خاص راهبري كوره………………. 51

1-7-4- كليات……………………………. 51

2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره……….. 51

3-7-4- حجم هواي اوليه……………………. 52

4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن……… 52

5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها………………. 52

6-7-4- الكتروفيلترها…………………….. 52

7-7-4- گرفتگي سيكلونها…………………… 53

8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره…… 53

9-7-4- نسوزكاري كوره…………………….. 53

8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي………….. 54

9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت……….. 54

فصل 5: رعايت اصول كوره باني……………… 59

1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت……………… 60

1-5-1- جلو شعله…………………………. 60

1-5-2- هواي ثانويه………………………. 63

2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)…………. 65

3-5- عقب كوره………………………….. 68

1-3-5- درجه حرارت عقب كوره……………….. 69

2-3-5- مكش عقب كوره……………………… 71

3-3-5- اكسيژن عقب كوره…………………… 72

4-5- كنترل مقدار سوخت…………………… 73

5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره……. 74

6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت………….. 76

1-6-5- كنترل مكش درب كوره………………… 77

2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن……………… 78

3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه……….. 78

7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره………….. 79

1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي……….. 81

2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل…. 85

3-7-5- حالات اضطراري……………………… 92

فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت…………. 102

1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن…………………. 103

2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن 106

1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره…… 108

2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم 108

3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن…….. 108

3-6- گرم كردن كوره دوار…………………. 113

1-3-6- آماده سازي………………………. 113

2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت…………… 113

3-3-6- كنترل درجه حرارت…………………. 115

4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن…….. 116

5-3-6- وقفه در گرم كردن…………………. 116

4-6- خواباندن كوره……………………… 117

5-6- نكات مهم………………………….. 117

فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت………… 119

1-7- اولين باردهي كوره………………….. 120

2-7- مقدمات تغذيه كوره………………….. 120

3-7- راه‌اندازي موتور كوره……………….. 120

4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي…………. 121

5-7- راه‌اندازي خنك كن…………………… 122

6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر…….. 125

7-7- رسيدن به باردهي عادي……………….. 125

8-7- حالات غيرعادي خنك كن………………… 126

فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت……………… 130

1-8- قليائي‌ها………………………….. 131

2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن…………………. 134

3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره………………. 134

1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش……………. 134

2-3-8- چسبندگي چيست؟……………………. 136

3-3-8- چسبندگي جامد به جامد……………… 137

4-3-8- جذب سطحي………………………… 137

5-3-8- نتيجه‌گيري……………………….. 138

4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره…………… 138

1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي………………. 138

2-4-8- تركيب شيميايي……………………. 138

3-4-8- تركيب مينرالوژيكي………………… 144

4-4-8- مكانيزم تشكيل……………………. 144

5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره………………. 145

1-5-8- عقب كوره………………………… 145

2-5-8- عوارض گرفتگي…………………….. 147

فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان…………. 149

1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت……. 150

فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت…….. 160

1-10- مقدمه……………………………. 161

2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت……. 162

1-2-10- زياد داغ شدن آجر………………… 163

2-2-10- نفوذ املاح قليائي………………… 167

3-2-10- فرسايش ناشي از احياء…………….. 172

4-2-10- فرسايش مكانيكي………………….. 175

3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان……… 180

4-10- شكفتگي قليائي…………………….. 183

5-10- فرسايش بدنه كوره………………….. 185

فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت……….. 186

1-11- كوره…………………………….. 187

2-11- سيكلونها…………………………. 187

3-11- الكتروفيلتر………………………. 188

فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره…………………….. 191

1-12- مقدمه……………………………. 192

1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان…… 192

2-1-12- سيمان………………………….. 192

2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان………. 195

1-2-12- آليت…………………………… 196

2-2-12- بليت…………………………… 198

3-2-12- فاز الومينات……………………. 198

4-2-12- فاز فريت……………………….. 198

5-2-12- تركيبات فرعي……………………. 198

6-2-12- سنگ گچ…………………………. 202

3-12- محاسبه فازهاي سيمان……………….. 203

4-12- مشخصات از انواع سيمان……………… 203

5-12- چگونگي پخت مواد…………………… 206

1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن…… 206

2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره…… 208

6-12- عوامل موثر در پختن مواد……………. 211

1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه…………. 211

2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره 217

3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره……………… 218

4-6-12- همگن بودن مواد خام………………. 218

5-6-12- شرايط پخت………………………. 219

7-12- ميكروسكوپي كلينكر…………………. 219

1-7-12- كلينكر نرمال……………………. 219

2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده…………….. 219

8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت. 223

1-8-12- خشك شدن………………………… 223

2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي……………. 223

3-8-12- تجزيه كربناتها………………….. 223

4-8-12- واكنش‌هاي جامد…………………… 223

5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد 224

9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره 224

10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره   226

1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري………… 226

2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن……………. 227

3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي 227

منابع و مراجع…………………………. 229

چكيده انگليسي ………………………… 230

 

فهرست اشكال

عنوان                                                 صفحه

1-1- فلودياگرام خط توليد سيمان……………. 6

2-1- مشخصات پخت سيمان……………………. 7

3-1- خط توليد سيمان به روش خشك…………… 10

4-1- سيستم پخت سيمان……………………. 11

5-1- سيستم پخت سيمان با سيكلون 5 مرحله‌اي…… 12

1-2- كوره دوار سيمان……………………. 14

2-2- بدنه كوره…………………………. 15

3-2- غلطك مستقر روي پايه‌هاي كوره سيمان……. 15

4-2- سيستم حركت كوره……………………. 16

5-2- نسوزكاري بخشهايي از سيستم پخت……….. 17

7-2- تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره 20

8-2- نمونه‌اي از طرح مسير فرعي……………. 21

11-2- خنك كن دوار به همراه كوره داراي كلساينر طرح همبولت 26

12-2- خنك كن سياره‌اي…………………….. 26

13-2- خنك كن مشبك……………………….. 28

14-2- اتاق كنترل سيمان اكباتان……………. 30

15-2- مقطع انتهاي خروجي كوره سيمان………… 34

24-2- يكي از آخرين طرحهاي مشعل و موقعيت آن در سيستم پخت سيمان 39

1-4- محاسبه مقدار هواي نشتي در بخشهاي مختلف سيستم پخت و آسياب مواد……………………………………… 50

2-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف سيستم پخت…… 55

3-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف خنك كن كلينكر.. 56

4-4- گزارش ساعتي كاركرد كوره سيمان هگمتان…. 57

5-4- گزارش ساعتي كاركرد خنك كن كلينكر سيمان هگمتان   58

1-5- موقعيت نقطه تاريك نسبت به شعله………. 61

2-5- جهت انتقال حرارت از مركز كوره به بدنه… 64

3-5- حالات مختلف منطقه پخت……………….. 65

1-6- محل تعبيه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پيش گرمكن   105

2-6- چگونگي تعبيه سوراخهايي در سقف سيكلونها براي خروج بخار آب 107

3-6- محل تعبيه مشعل براي خشك و گرم كردن كانال هواي سوم   109

4-6- محل تعبيه براي خشك و گرم كردن درب كوره.. 110

5-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن………. 111

1-7- موتور كوره………………………… 121

3-8- جريان گاز و مواد…………………… 136

4-8- جريان گاز و مواد…………………… 136

5-8- گرفتگي‌هاي سيستم پخت………………… 146

1-9- تغييرات درجه حرارت در بخشهاي مختلف سيستم پخت    151

2-9- نسوزكاري قسمتهاي مختلف سيستم پخت…….. 153

3-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهاي مختلف سيستم پخت   154

4-9- سيكلون پايين پيش گرمكن و نسوزكاري سقف… 156

5-9- انتهاي پيش گرمكن و ورودي……………. 156

6-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهاي كوره…….. 157

1-10- عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مكانيكي و حرارتي موثر روي آجر…………………………………….. 162

2-10- الي 24-10- اشكال مختلف آجرهاي كوره كه دچار فرسايش شده‌اند صفحه 164الي صفحه180

25-10- سيكل كلر در سيستم پخت…………….. 181

26-10- سيكل قليائي در سيستم پخت………….. 182

27-10- سيكل سولفور در سيستم پخت………….. 182

28-10- شكفتگي قليائي……………………. 184

30-10- فرسايش بدنه كوره…………………. 185

1-12- دياگرام سه تائي نشان‌دهنده تركيبات اكسيدي و مينرالي سيمان پرتلند و موقعيت آن در مقايسه با ساير مصالح و مواد معدني  193

2-12- تقسيم‌بندي مناطق مختلف كوره…………. 207

3-12- تغييرات شيميائي و حرارتي خوراك كوره از ورود به سيستم پخت تا خروج از آن……………………………. 210

4-12- بلورهاي كلينكر عادي……………….. 221

5-12- بلورهاي كلينكر آهسته خنك شده……….. 221

6-12- توده بلورهاي آهك آزاد كه توسط اليتها احاطه شده‌اند  221

8-12- كلينگر آزمايشگاهي با سولفات زياد……. 222

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                ……………………………………. صفحه

1-2- موازنه حرارتي پيش گرمكن اس- اف………. 22

2-3- موازنه حرارتي خنك كن فولر داراي اندازه‌هاي 1050/825   29

3-2- مشخصات فيزيكي شيميايي انواع سوخت(مأخذ: المان)   31

4-2- مشخصات نفت كوره پالايشگاهي ايران……… 32

1-4- مشخصه‌اي از سوختهاي مصرفي در كوره سيمان.. 46

1-5- شرح بيست و هفت حالت اساسي- راه‌حلها و دلايل 85

1-8- مشخصات ظاهري و شيميايي جرم گرفتگي‌هاي عقب تعدادي از كوره‌هاي متعلق به كمپاني holcim…………………… 140

2-8- آناليز شيميايي نمونه‌هايي از سيلكون 4…. 142

3-8- آناليز شيميايي نمونه‌هاي از كوتينگ‌هاي مزاحم رايز پايپ ورودي كوره…………………………………….. 143

1-9- چرا سيستم پخت سيمان را نسوزكاري مي‌كنيم؟. 152

29-10- واكنش‌هاي مرتبط با تركيب Na20 و مولايت موجود در آجر آلومينيومي و تركيبات آلومينو سيليكات موجود در آجر شاموتي 184

1-12- تركيب شيميايي مواد اوليه كارخانجات سيمان ايران 194

2-12- علائم اختصاري براي اجزاء تشكيل دهنده سيمان 197

3-12- تركيب شيميائي فازهاي يك نمونه كلينگر سيمان پرتلند(برحسب درصد وزني)………………………………… 200

4-12- فازهاي كلينكر و مشخصات آنها(درصدها وزني است)   201

5-12- انواع سيمان پرتلند براساس تقسيم‌بندي انجمن سيمان اروپا  204

6-12- استانداردهاي آمريكا(ASTM-C 150) براي سيمان 205

7-12- خلاصه عمليات شيميائي- حرارتي و نام مناطق كوره   209

8-12- روابط و نسبت مدولهاي مورد استفاده براي تنظيم مواد و پختن كلينكر……………………………….. 213

9-12- نمونه‌اي از مشخصات سنگ آهك- خاك رس و كلينكر 214

 

فهرست منحني‌ها و نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

7-2- منحني تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره   20

9-2- منحني قابليت خرد شدن كلينكر و ارتباط آن با نحوه سرد كردن 24

10-2- منحني درصد انبساط كلينكر و ارتباط آن با چگونگي سرد شدن 24

16-2- منحني تغييرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت   35

17-2- منحني اثر نسبت هوا روي درجه حرارت شعله.. 35

18-2- منحني طول نسبي شعله به صورت تابعي از نسبت هوا  36

19-2- منحني رابطه بين نسبت هوا و فاصله نقطه حداكثر حرارت شعله تا سرمشعل………………………………… 36

20-2- منحني تغييرات درجه حرارت نسبي شعله- نسبت هواي اوليه به ثانويه……………………………………… 37

21-2- نمودار تغييرات درجه حرارت شعله- درصد هواي اضافي- درجه حرارت هواي ثانويه براي سوخت…………………… 37

22-2- اثر سرعت جريان سوخت روي درجه حرارت شعله و فاصله حداكثر درجه حرارت…………………………………. 38

23-2- اثر سرعت جريان سوخت روي گسترش شعله…… 39

4-5- رابطه بين درصد هواي اضافي و اكسيژن عقب كوره 72

5-5- سه نمونه از افزايش دور كوره نسبت به زمان 75

5-6- نمودار بيست و هفت حالت اساسي كوره……. 84

6-6- منحني ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر………………………………….. 112

7-6- منحني گرم كردن كوره………………… 114

2-7- منحني گرم كردن كوره………………… 124

1-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio  132

2-8- منحني‌هاي فشار جزئي تركيبات مختلف موجود در سيكل قليائي   133

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
52 بازدید
5,000 تومان
بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
شامل: 250
تعداد پارت: 1
حجم: 34 مگابایت
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
برگزارکننده: بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
تاریخ بروزرسانی:

سایر محصولات admin Other Products

پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم
admin
admin
<meta name=”keywords” content=”خرید پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم,پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود,پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود رایگان,دانلود رایگان پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم,دانلود پاورپوینت درس [...]
3 بازدید
1
رایگان
دانلود پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی)
admin
admin
دانلود رایگان پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی),پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) دانلود,پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) دانلود رایگان,دانلود پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های [...]
4 بازدید
1
رایگان
جزوه آموزشی آمایش سرزمین
admin
admin
جزوه آموزشی آمایش سرزمین دانلود رایگان,دانلود جزوه آموزشی آمایش سرزمین,خرید جزوه آموزشی آمایش سرزمین,جزوه آموزشی آمایش سرزمین دانلود,دانلود رایگان جزوه آموزشی آمایش سرزمین,دانلود جزوه آموزشی آمایش سرزمین رایگان, جزوه آموزشی آمایش سرزمین آمايش در زبان فارسي به معناي آراسته [...]
3 بازدید
1
رایگان
پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال
admin
admin
دانلود پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال,دانلود پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال,پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال دانلود,پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال دانلود [...]
4 بازدید
1
رایگان