شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86
بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
58 نمایش
5,000 تومان

تعداد صفحه : 100                     فرمت : ورد                   حجم فایل :388 کیلوبایت

 

فهرست مطالب

فصل اول

  • مقدمه 2
  • بيان مسأله 3
  • اهميت مسأله 4
  • اهداف تحقيق 5

1-4-1- هدف كلي تحقيق…………….. 5

1-4-2- هدف جزئي تحقيق……………. 5

  • سؤالات تحقيق 6
  • تعاريف متغيرها…………………….. 7
  • تعاريف عملياتي…………………….. 9

فصل دوم

2-1- مقدمه…………………….. 11

2-2- فرسودگي شغلي………………. 11

2-3- رويكردهاي مختلف به فرسودگي شغلي 14

2-3-1- رويكرد باليني …………… 14

2-3-2- رويكرد روان شناختي – اجتماعي. 16

2-3-3- رويكرد تبادلي……………. 17

2-3-4- مدل كاپنر……………….. 19

2-4- رويكرد ساختاري…………….. 20

2-4-1- سازمان………………….. 21

2-4-2- جو سازماني………………. 21

2-4-3- تئوري سيستم هاي اجتماعي و جو سازماني 22

2-4-4- جو سازماني و روابط سازماني… 23

2-4-5- شاخص هاي جو سالم سازماني….. 24

2-4-6- بهداشت رواني…………….. 25

2-4-7- روحيه…………………… 26

2-4-8- ويژگي هاي مدرسه سالم……… 26

2-5- مراحل فرسودگي شغلي…………. 27

2-5-1- ماسلاچ…………………… 27

2-5-2- پستونچي…………………. 28

2-5-3- مراحل فرسودگي شغلي معلمان (ساراسون)  30

2-6- عوامل فرسودگي شغلي…………. 30

2-7- نشانه هاي فرسودگي شغلي……… 33

2-8- عوارض فرسودگي شغلي…………. 34

2-9- استرس شغلي………………… 34

2-9-1- منابع استرس شغلي…………. 35

2-9-2- ارتباط استرس شغلي با تحليل رفتگي 37

2-10- تحليل رفتگي وشخصيت………… 41

2-10-1- تحليل رفتگي و شغل آموزگاري.. 43

2-11- فشار رواني……………….. 45

2-11-1- آثار تخريبي فشار رواني در تدريس 46

2-11-2- راههاي كاهش فشار رواني معلمان 46

2-12- پيشينه پژوهش……………… 48

2-12-1- تحقيقات داخلي…………… 48

2-12-2- تحقيقات خارجي…………… 54

فصل سوم

3-1- طرح تحقيق…………………. 58

3-2- جامعه آماري……………….. 58

3-3- متغير مستقل و وابسته……….. 58

3-4- روش نمونه گيري ……………. 58

3-5- ابزار اندازه گيري………….. 59

3-6- پايايي و روايي تحقيق……….. 59

3-7- ابزار تجزيه و تحليل داده ها…. 59

فصل چهارم

4-1- مقدمه…………………….. 61

4-2- تجزيه و تحليل داده ها ……… 62

فصل پنجم

5-1- مقدمه…………………….. 85

5-2- بحث ونتيجه گيري …………… 85

5-3- پيشنهادها…………………. 91

5-4- محدوديتها…………………. 91

منابع…………………………. 92

 

فهرست جداول

جدول 4-1 – توزيع فراواني مرتبط با متغير سن دبيران  62

جدول 4-2 – توزيع فرواني مرتبط با متغير ميزان تحصيلات دبيران………………………… 64

جدول 4-3 – توزيع فرواني مرتبط با متغير تعداد سالهاي تدريس دبيران…………………… 66

جدول 4-4 – توزيع فرواني مرتبط با متغير تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي…………… 68

جدول 4-5 – توزيع فرواني مرتبط با متغير نوع درس مورد تدريس…………………………. 70

جدول 4-6 آمار توصيفي مرتبط با بررسي وضعيت مولفه خستگي عاطفي……………………. 72

جدول 4-7 آمار توصيفي مرتبط با بررسي وضعيت مولفه مسخ شخصيت…………………………. 72

جدول 4-8 آمار توصيفي مرتبط با بررسي وضعيت مولفه عدم موفقيت فردي……………………. 73

جدول 4-9 بررسي وضعيت موجود ديدگاه دبيران نسبت به خستگي عاطفي……………………. 74

جدول 4-10 بررسي وضعيت موجود ديدگاه دبيران نسبت به مسخ شخصيت……………………… 76

جدول 4-11 بررسي وضعيت موجود ديدگاه دبيران نسبت به عدم موفقيت فردي………………… 78

جدول 4-12 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر سطوح سني………………………. 80

جدول 4-13 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر مدرك تحصيلي……………………. 81

جدول 4-14 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر تعداد سالهاي تدريس……………… 82

جدول 4-15 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي.. 84

جدول آزمون تعقيبي LSD مرتبط با جدول 15 85

جدول 4-16 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر نوع درس مورد تدريس (نوع تدريس)…… 86

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 1…………………………….. 63

نمودار 4-2 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 2…………………………….. 65

نمودار 4-3 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 3…………………………….. 67

نمودار 4-4 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 4…………………………….. 69

نمودار 4-5 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 5…………………………….. 71

 

چكيده

فرسودگي شغلي شامل احساس خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي در كار است. اين پژوهش فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران را مورد بررسي قرار داد . روش تحقيق توصيفي و از نوع زمينه يابي است . نمونه اين تحقيق 134 نفر از دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند . ابزار تحقيق پرسشنامه فرسودگي شغلي بوده كه به روش محقق ساخته تهيه شد . نتايج تحقيق نشان داد كه فرسودگي شغلي دبيران در مولفه هاي خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت ، عدم موفقيت فردي كمتر از سطح متوسط مي باشد . و بين سن با فرسودگي شغلي دبيران و همچنين ميزان تحصيلات ، تعداد سالهاي تدريس و نوع ماده درسي و فرسودگي شغلي دبيران تفاوت معني داري بدست نيامد . در مورد ارتباط تعداد سالهاي تدريس در دوره پيش دانشگاهي و فرسودگي شغلي در دو مولفه خستگي عاطفي و مسخ شخصيت رابطه معني داري بدست نيامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم يعني عدم موفقيت فردي با فرسودگي شغلي تفاوت معني دار بود .

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
58 نمایش
5,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 100
تعداد پارت: 1
اندازه: 388 کیلوبایت
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86
برگزارکننده: بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

دانلود تحقیق درباره ايده آليسم
admin
admin
تحقیق درباره ايده آليسم اين مقاله درباره نظريه فلسفي ايده آليسم است. ايده آليسم همچنين واژه اي در تئوري روابط بين المللي و در مبحث معاد مسيحي است. ايده آليسم، مكتبي است كه ايده ها، يا تفكر تمام يا بخشي ضروري هر واقعيت كاملي را تشكيل مي دهد به طوريكه يك دنيا اشياء مادي در [...]
1 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق زندگی نامه آیت لله بهبهانی
admin
admin
دانلودتحقیق زندگی نامه آیت لله بهبهانی آیت الله سید عبد الله فرزند سید اسماعیل مجتهد بهبهانی در حدود سال 1260 قمری به دنیا آمد. وي تحت توجهات پدر عالم و مجاهدش در نجف اشرف تحصيل علوم ديني را آغاز کرد و در حوزه ی درس آیات عظام شیخ مرتضی انصاری، میرزا محمد حسن شیرازی و […]
1 نمایش
1
3,000 تومان
آیا رییس جمهور بوش برای باز داشتن ایران از دستیابی به بمب وارد جنگ خواهد شد؟
admin
admin
دانلودآیا رییس جمهور بوش برای باز داشتن ایران از دستیابی به بمب وارد جنگ خواهد شد؟ آیا رییس جمهور بوش برای باز داشتن ایران از دستیابی به بمب وارد جنگ خواهد شد؟ ترجمه : ر. اورمو قیزی مقاله حاضر نوشته  “SEYMOR M. HERSH” که در ژورنال “THE NEW YORKER”  در تاریخ [...]
2 نمایش
1
3,000 تومان
تحقيق اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی
admin
admin
دانلودتحقيق اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی هنگامی كه نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واكنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واكنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند. بروز نارضایتی، شكل‌گیری انقلاب اسلامی و شكست [...]
2 نمایش
1
3,000 تومان
14675 شناسه محصول
58 نمایش