شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن
تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن

تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
58 نمایش
3,000 تومان

دانلودتحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن

تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن
تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن

موضوع پژوهش:

‹‹ جامعه شناسي نفاق در قرآن ›› موضوع تصويب شده براي اين پژوهش است . با مشورتي كه در يك نشست كوتاه با جناب اقاي دكتر رفيع پور داشتم ، ايشان اين عنوان را قابل نقد  مي دانستند و پيشنهاد ايشان تغيير موضوع بود . پس از چندي كه مقداري از پژوهش انجام شد و براي تأييد و اظهار نظر به ناظر محترم تقديم شد ، با توجه به موضوع تصويب شده، ايشان كار ما را بر شناسايي سنخ اجتماعي منافق و صورت كنش متقابل اين سنخ در قرآن ››متمركز كردند .

بيان مسئله:

انسان موجودي است نفع طلب و اساس همه كنشهاي بشري جلب منفعت و دفع ضرر مي باشد ولي مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزشها متغيير است . شايد به همين دليل از كنشگران مختلف براساس باورهاي متفاوت و ارزشهاي گوناگون ، در مسئله گروهي ، كنشهاي متفاوتي صادر مي شود . عده اي كنشهايشان ابزاري صرف ،بعضي ديگر ارزشي صرف و جمعي نيز ابزاري، ارزشي است .منافقان را مي توان دسته اي دانست كه كنشهاي آنان ابزاري صرف بوده و جهت جلب منفعت بيشتر از هر وسيله اي استفاده مي كنند ، يكي از اين ابزار تظاهر به پايبندي به فرهنگ عمومي جامعه و ايجاد تضاد ميان اقشار و دسته هاي مختلف اجتماعي و حداكثر استفاده از تضاد موجود است .

كفار نيز از همين ويژگي برخوردار بوده و براي به دست آوردن حداكثر منفعت از هيچ عملي رويگردان نيستند ، يكي از كارهاي آنان كاهش همبستگي و ايجاد تضاد، در جامعه اسلامي است . اين مهم در صورتي محقق مي شود كه كفار بتوانند با دسته هايي از جامعه اسلامي كه داراي باور و ارزشي مشتركي هستند به وحدت منافع رسيده و جهت دستيابي به اين هدف در تعامل مستمر باشند .

از طرفي مؤمنان در تعاملاتشان بر پايبندي به دين تأكيد دارند ،تعاملات منافقان و مؤمنان با تأكيد بر تظاهر به پايبندي دين صورت مي گيرد تعاملات منافقان با كافران با تأكيد بر تظاهر به عدم پايبندي به دين تحقق مي يابد. كفار نيز در تعاملاتشان بر عدم پايبندي به دين تأكيد دارند . از همينرو احتمال دستيابي منافقان به اهدافشان بيشتر از كفار است .

نتيجه تظاهر به پايبندي به دين در جامعه ديني ،زمينه سازي دستيابي افرادي به ثروت ، قدرت و منزلت مي باشد كه كنشهايشان ابزاري صرف بوده و نگرش آنها به معنويات نگرشي منفي است. دستيابي افراد به ثروت ، قدرت و منزلت از اين شيوه كم كم سبب مي شود تظاهر به پايبندي به دين ،جايگزين  پايبندي به دين شده و در دراز مدت ميان مؤمنان شكاف ايجاد كند و جامعه ديني را به نابودي بكشاند .

خلاصه اينكه ، نفاق ورزيدن كه حاصل آن منافق است ،عملي اجتماعي است و آثار زيانباري براي گروه مؤمنان و به تبع جامعه ايماني به  دارد . علاوه بر اين سرايت چنين كنشي به لايه هاي مختلف اجتماعي و در بر گرفتن افراد بيشتري از جامعه، كه يكي از آثار زيانبار آن به شمار مي آيد ، تهديدي جدي محسوب مي شود .

از آنجا كه مفهوم واژه نفاق وقتي محقق مي شود ، كه مفاهيمي همچون ايمان و كفر مصداق خارجي داشته باشد ،كار جامعه شناسان و دين شناسان خطير تر بوده  و ضرورت همكاري اين دو دسته از انديشمندان نمود عيني بيشتري پيدا مي كند، لذا با توجه به سنت و فرهنگ جامعه ما ،كه براي تبيين مفاهيم ديني و دستيابي به تدابير قابل اجرا به كتاب خدا و سنت پيامبر او مراجعه مي شود ، ما نيز در تبيين مفهوم نفاق و منافق و چگونگي كنش آنان با مؤمنان و كافران و بيان اين موارد و تحليل آن به زبان جامعه شناسي ، كتاب خدا، يگانه مرجع غير قابل خدشه در نزد همه مسلمين را در پيش روي خود قرار داده و به بازيابي مجدد آن با بهره گيري از روشهاي جامعه شناسي، مي پردازيم .

هدف و ضرورت

هدف از انجام اين تحقيق و ضرورت پرداختن به آن شامل موارد ذيل مي گردد:

1-شناخت ساخت نظام كنش اجتماعي منافقان در عرصه هاي  اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي و به تبع آن خنثي كردن خطرهاي منافقان در عرصه هاي مختلف با توجه به آيات قرآن .

2-بهره گيري از مسائل اجتماعي مطرح در قرآن در علم جامعه شناسي .

3-استفاده از گنجينه غني قرآن در خصوص مسائل اجتماعي مبتلا به جامعه .

4-تعريف منافق و تعيين كنش او در عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي در طول دوران نزول وحي .

5-تعيين استراتژي و خط مشي منافقان در شرايط مختلف زندگي .

6-تعيين نشانه ها و علامات مشخصه منافقان و به عبارت ديگر ريخت شناسي منافقان در شرايط مختلف با توجه به آيات قرآني .

7-تعيين استراتژي و خط مشي منافقان در برخورد با نظام اسلامي در شرايط مختلف .

8-تعيين خط مشي منافقان ( نوع رابطه متقابل منافقان با دشمنان نظام اسلامي‌ ) در شرايط گوناگون .

9-خط مشي منافقان در هنگام بروز بحرانهاي اجتماعي ،فرهنگي ، اقتصادي و جنگ هاي رو در رو .

10-روابط متقابل و درون گروهي منافقان با همديگر .

فصل دوم : ادبيات پژوهش

الف: بيان مفاهيم

مقدمه:

قابل ذكر است كه در اين بخش ما به دنبال آموزش و يا نقد و برسي مفاهيم اجتماعي نمي باشيم بلكه ذكر آن  مقدمه اي است براي وارد شدن به اصل پژوهش ، ديگر اينكه ، در اين پژوهش منافقان به عنوان يك سنخ اجتماعي در برابر مؤمنان و كافران در نظر گرفته شده اند ، لذا به برسي صورت كنش متقابل منافقان با خود و دو سنخ ديگر- مؤمنان مؤمنان و كافران- خواهيم پرداخت ، از اين رو  توضيح اجمالي مفاهيم به كار رفته در پژوهش ، بيانگر نحوة نگرش پژوهشگر به موضوع پژوهش مي باشد .

1-مفهوم سيستم

مفهوم سيستم (system)-كه در فارسي به دستگاه و نظام ترجمه شده است بطور عام عبارت است از ‹‹مجموعه اي از عناصر مرتبط و هماهنگ كه داراي كار و اثر جمعي باشند.››

2-مفهوم فراگير سيستم اجتماعي

كساني كه از نگاه سيستمي به وواقعيت ها نگاه مي كنند ،واقعييت هاي اجتماعي را ‹‹ سيستم ›› دانسته اند . يعني آنها را مجموعه اي در ارتباط با يكديگر (متحد المقصد) و داراي كار و اثري كه مرتب بر مجموعه عناصر است ، يافته اند، بنابر اين اجتماعات كوچك و بزرگ انساني را ‹‹نظام اجتماعي›› (social system) ناميده اند

البته در چهارچوب علم جامعه شناسي اصطلاح ‹‹نظام اجتماعي››( social system) مفهوم خاص دارد كه بعداً آن را مطرح خواهيم كرد .

در مجموعه واقعيت اجتماعي ،امور گوناگوني وجود دارد كه در يك مطالعه دقيق ،بايد هركدام از آنها را شناخت ،در عين اينكه بايد ارتباط هر‹‹امر اجتماعي›› ( social fact) با ساير واقعييتهاي اجتماعي را معلوم كرد . براي انجام چنيين كاري بايد  از كوچكترين و محسوس ترين واقعيت اجتماعي آغاز كنيم و آن را بشناسيم  و ارتباط آنرا با ساير واقعييتها نيز شناسايي كنيم …بنابر اين با طرح كليدي در جامعه شناسي و و توضيح آن سعي خواهيم كرد ‹‹واقعيتهاي اجتماعي›› ( social fact) را معرفي كنيم [1]

3-مفهوم رفتار behavior

رفتار در مفهوم عام ، دگرگوني ، حركت يا پاسخ هر موجود يا واحد يا مجموعه در برابر وضع و شرايط محيط پيرامون است .

پارك(R.E.park) مي نويسد ‹‹ واقعيت اين است كه هر دانشي در هر جا، در جستجوي توصيف و تبيين حركتها ، دگرگونيها و واكنشها ، يعني رفتار جزئي از جهان در برابر ماست ››[2]

4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعي(social acion) و تعامل اجتماعي(ntraction)

اگر رفتار داراي معني باشد ،عمل ناميده مي شود و اگر عمل انسان به سوي شخص يا گروهي ديگر جهتگيري شده باشد و ‹‹ديگري›› در انجام دادن و نحوه آن مورد نظرباشد به چنين عملي  ‹‹عمل اجتماعي››(social action) گويند .

عمل اجتماعي(social action)دو سويه ،تعامل ناميده مي شود .

5-گروه اجتماعي               social group

گروه اجتماعي عبارت است از : افراد داراي تعامل نسبتاً مستمر با احساس پيوند [3]

  6-هنجار (norm)

تعامل انسان با انسان در مواردي موضوعاً موقت و منقطع است مثل اينكه از كسي ساعت و زمان را بپرسيم . اما در مواردي موضوع تعامل قابليت تداوم  دارد . در چنيين مواردي اگر تعامل و شكل و اندازه آن مورد توافق طرفين باشد ، تعامل ادامه مي يابد  و اگر مورد توافق نباشد منجر به ترك تعامل يا نزاع مي شود تعامل منجر به نزاع ، ستيز  ناميده مي شود . ستيز نيز ممكن است تداوم يابد يا ترك شود . ترك ستيزه يا به به علت خستگي و احساس بي ثمري در طرفين است و يا در اثر غلبه يكي و تسليم ديگري است و يا بر اثر ايجاد توافق جديد .اگر به ذكرشد  توجه كنيد در مي يابيد كه تعامل مستمر حاصل نمي شود مگر با توافق يا با اجبار . رضايت از تعامل نتيجه توافق بر تعامل است و نارضايي و عدم توافق به يكديگر وابسته اند و ترك تعامل يا نزاع و ستيزه نتيجه نارضايتي و عدم توافق است…. اما اگر طرفين بر وجود و تعامل بين خود و نوع تعامل و انتظارات متقابل و چند وچون و زمان و مكان و فاعل عمل توافق داشته باشند آن تعامل مورد توافق و قابل دوام است . قاعده اي كه همه نكات ياد شده را بيان مي كند و مورد توافق طرفين است ،هنجارnorm)) ناميده مي شود .[4]     افراد

در شرايط خاص نيز اتفاقي عمل نمي كنند و در همان شرايط هم بر اساس سنتهاي فرهنگي عمل مي كنند و اين اعمال هم داراي نظم و قابل پيش بيني است.

‹‹كاملاً واضح است كه اعمال انسان با پيچيدگي خود نمي تواند بدون يك نظام نسبتاً پايدار سمبوليك واقع گردد .درحاليكه معناي عمل در شرايط ويژه اتفاقي نيست اين نوع نظام مشترك از نظر كنش متقابل داراي كاركرد است و آن را سنت فرهنگي مي خوانند ›› 1

متغيرهاي الگويي پارسونز فرايند كنش اجتماعي افراد را نسبت به موقعيت خود بيان مي كند و شرايط ساختي كنش اجتماعي است .منظور از متغير الگويي ،انتخاب يك شق از دو شقي است كه عامل پيش از آنكه معناي موقعيت  بر او معلوم باشد و بخواهد به عمل دست بزند بايد يكي از آن دو را انتخاب كند .

پارسنز شقوق دوگانه انتخاب را (متغيرهاي الگويي)مي نامند .

 7- توجه مجدد به چهارچوب عمل :

چهارچوب عمل با يك عمل كننده شروع مي شود كه مي تواند يك فرد يا مجموعه اي از افراد باشند . عمل كننده داراي انگيزه اي است كه انرژي خود را صرف دستيابي به يك هدف مي كند  كه هدف توسط نظام فرهنگي تعريف شده است .

(ارزشها از نظام فرهنگي گرفته مي شود و انتظارات نقشها و هنجارها در نظام اجتماعي آموخته مي شود .

اينكه جوامع مختلف چگونه كار مي كنند به انتظارات هنجاري و اهداف فرهنگي مربوط مي شود .)

در چارچوب عمل يك عمل كننده هدفمند در جهت رسيدن به يك سري اهداف فعاليت مي كند . اما بايد با شرايطي مواجه شود و از طريق انتظارات هنجاري رفتاركند تا به رضا مندي دست يابد .2

در جامعه شناسي، عمل همراه با انگيزه و هدفمند را كنش اجتماعي مي نامند .

8- تعريف كنش اجتماعي:

كنش اجتماعي ،همه رفتارهاي انساني است كه انگيزه و راهنمايي آن ‹‹معاني›› است كه كنشگر آنها را در دنياي خارج كشف مي كند ، معاني كه توجه اش را جلب مي كند و به آنها پاسخ مي دهد. بنابراين ويژگيهاي اصلي كنش اجتماعي در حساسيت كنشگر به معاني چيزها و موجوداتي است كه در محيط هستند و آگاهي يافتن به اين معاني  و واكنش به پيامهايي است كه آنها مي فرستند .3

9– عناصر كنش اجتماعي:

كنش اجتماعي از چهار عنصر زير تشكيل مي شود :

1-كنشگر:كه مي تواند يك فرد ،يك گروه يا يك جامعه باشد .

2-وضعيت:كه شامل اشياءفيزيكي و اجتماعي است كه كنشگر با آنها ارتباط برقرار مي كند .

3-نمادها :كه با واسطه آنهاكنشگر با عناصر متفاوت وضعيت ارتباط پيدا مي كند و براي هر يك معنايي قايل مي شود .

4-قواعد ، هنجارها و ارزشها: كه جهت يابي كنش را هدايت مي كنند ،يعني روابطي را كه كنشگر با اشياء اجتماعي و غير اجتماعي محيطش دارد4 . بايد اين را در نظر گرفت كه‹‹ارزشها همراه با كنش . از خارج بر افراد تحميل نمي شوند بلكه در مناسبات متقابلشان با جامعه ايجاد مي گردد . ارزشها هستند كه در عمل ،شرايط ساختي كنش اجتماعي را تشكيل مي دهند››5

10 -كنش متقابل:

‹‹عمل يك فرد را تنها با ارجاع به عمل ديگران مي توان تحليل كرد ، زيرا اين دو بخش هايي ا يك نظام كنش متقابلند كه بر عمل هر دو طرف حاكم است .››1

سه عنصري كه كنش متقابل را ممكن مي سازند عبارتند از :

1-انتظارات متقابل

2-هنجارها و ارزشها

3-ضمانت اجراها

بايد ميان كنشگران انتظارات متقابل وجود داشته باشد . اين انتظارات متقابل به علت هنجارها و ارزشها كه رفتار كنشگران را اداره مي كند ،وجود دارند .

هم خود و هم ديگري مي تواند طرف مقابلش را بر حسب آنكه مطابق با انتظاراتش رفتار كرده ،باشد يا نه پاداش يا كيفر دهد .

11- نقش اجتماعي:

‹‹نقش اجتماعي شامل انتظارات، هنجارها و ضمانت اجراهاي نهادي شده آشكار يا پنهاني است كه رفتار يك كنشگر را به تبع موقعيتي كه در ساختار اجتماعي دارد ،تعيين مي كند .››2

لذا عجين شدن در شبكه روابط اجتماعي ،سرنوشت گريز ناپذير زندگي بشري است ،اما در ضمن ،از تحقير نفس او نيز ممانعت مي كند . جامعه هم پيدايش فرديت و خودمختاري انسان را روا مي دارد و هم از ان جلو گيري مي كند . صورتهاي زندگي اجتماعي بر هر فردي تأثير مي گذارد و باعث مي شود كه يك فرد به هيئت خاص انساني در آيد . در ضمن ،همين صورتها با سركوبي تجلي آزادانه خود انگيختگي ،شخصيت انسان را اسير و بي رنگ و بو مي سازد . انسان تنها از طريق صورتهاي نهادي مي تواند آزادي بدست آورد ،اما آزادي اش پيوسته در معرض خطر همين صورتهاي نهادي است .3

12- سنخ اجتماعي

زيمل  هر سنخ اجتماعي ويژه اي را محصول واكنشها و توقعات ديگران مي داند . هر سنخي از رهگذر رابطه با كسان ديگرپديد مي آيد كه پايگاه ويژه اي به او مي دهد و او انتظار دارد كه به شيوه خاصي رفتار كند . ويژگيهاي هر سنخي بسان صفات ساختار اجتماعي نگريسته مي شوند››4

13- نظام اجتماعي:

‹‹نظام اجتماعي شامل مجموع شبكه كنشهاي متقابلي است كه در آن دو يا چند كنشگر با يكديگر در ارتباطند و متقابلاً روي هم اثر مي گذارند ،و به شيوه هاي جمعي مبادرت به عمل مي كنند ››5

يك نظام اجتماعي شامل تعدادي عمل كننده مي شود كه با يكديگر درحال كنش در شرايطي هستند كه حداقل داراي يك بعد فيزيكي يا محيطي است . عمل كنندگان به منظور به حد اكثر رساندن رضامندي خود در وضعيت مشابه وجه مشتركي با هم ارتباط برقرار مي كنند اين ارتباط از طريق يك نظام ساخت يافته فرهنگي و نمادي مشترك تعريف و برقرار مي گردد .6

 

فرايند دو گانه نظام اجتماعي:

فرايند دوگانه نظام اجتماعي فرق گذاري و يگانگي مي باشد .

1-فرق گذاري(differenciation) است كه از گذر آن اجزاي يك نظام از يكديگر متمايز شده و بر فرديت و استقلال نسبي هريك از آنها بويژه از لحاظ كاركرد اختصاصي شان تأكيد مي شود .

2-يكي ديگر فرايند يگانگي (integretion) است كه اجزاي متمايز و فرق گذاري شده نظام را به يكديگر مرتبط مي كند و ميانشان روابط متقابل و مبادله برقرار كرده و از مجموعه شان يك كل همساز و هماهنگ مي سازد .

 

[1] صديق اورعي ، غلامرضا ، نظام اجتماعي اسلام

[2] ساروخاني ، باقر ، در آمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي ، انتشاراتيها ، چاپ اول ، 1370 ، ص 60

[3]  صديق اورعي غلامرضا ص

[4] همان ص

1   سركار خانم ممتاز ، جراوه نظريه ها به نقل از پارسونز

2  سركار خانم ممتاز ، جراوه نظريه ها به نقل از پارسونز

3 گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارسونز

4  گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارسونز ، ص 59

5 سركار خانم ممتاز ، جزوه نظريه هاي جامعه شناسي

 

1  لوئيس گوزر ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناس ، محسن فلاحي ص 258 ، عبد الحسين نيك شهر ، موسسه انتشاراتي بنيان ، چاپ اول ، تهران ، 1376 ، ص 56

2  گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارسونز ، ترجمه دكتر عبدالحسين نيك شهر ، موسسه فرهنگي انتشاراتي بنيان ، چاپ اول ، تهران 1376 ، ص 96

3  لوئيس گوزر ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ، محسن ثلاثي ، انتشارات علمي ، چاپ دوم ، زمستان 96 ، ص 256

4 سركار خانم ممتاز ، جزوه نظريه ها

5 گي روشه ص 101 ش . ش اصطلاح شود

6  پيشين

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : ورد                      تعداد صفحه :243

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
58 نمایش
3,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 243
تعداد پارت: 1
اندازه: 1
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن
برگزارکننده: تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

تحقیق درباره بازار و بازاریابی
admin
admin
دانلودتحقیق درباره بازار و بازاریابی واژه بازاريابى نبايد به معنى قديمى آن، يعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبير گردد. معناى جديد اين واژه همانا تأمين نيازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شديد و فزاينده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترين نحو [...]
1 نمایش
1
4,000 تومان
با معماران عصر ديجيتال انديشه هاي فيليپ كاتلر
admin
admin
دانلودبا معماران عصر ديجيتال انديشه هاي فيليپ كاتلر فيليپ كاتلر (PHILIP KOTLER) در سال 1931 در شيكاگو متولد شد. ليسانس را از دانشگاه دي پل، فوق ليسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شيكاگو، دكتري را در همان رشته از MIT و فوق دكتري رياضي را از هاروارد و فوق دكتري علم و فناوري [...]
1 نمایش
1
4,000 تومان
تحقیق درباره آينده مديريت منابع انساني
admin
admin
دانلودتحقیق درباره آينده مديريت منابع انساني مقدمه  به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. [...]
1 نمایش
1
4,000 تومان
اينترنت، ابزاري كارآمد در خدمت تبليغات
admin
admin
دانلوداينترنت، ابزاري كارآمد در خدمت تبليغات چكيده اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با رسانه‌هاي [...]
1 نمایش
1
4,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

نحوه عملکرد موشکهای کروز
admin
admin
دانلود نحوه عملکرد موشکهای کروز فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                               صفحه آشنايي  با سري موشكهاي [...]
31 نمایش
1
1,000 تومان
تحقیق در مورد نجوم
admin
admin
دانلود تحقیق در مورد نجوم مقدمه نجوم مطالعه مواد و مقدمه‌اي است درباره فرآيند بوجود آمدن آنچه در آنسوي جو زمين است که اين جهان ، آسمان و گوي آسمان را از اتمهاي کوچک تا گيتي وسيع شامل مي‌شود. منجمان اجرام آسماني مانند سيارات ، ستاره‌ها ، ستاره‌هاي دنباله دار ، کهکشانها ، [...]
32 نمایش
1
1,000 تومان
انرژيهاي قابل حصول از دريا
admin
admin
دانلود انرژيهاي قابل حصول از دريا – معرفي انرژي هاي قابل حصول از درياها: در اين فصل انرژي هاي قابل حصول از آب درياها و تكنولوژي استحصال از آنها به اختصار بيان مي شود. 1- انرژي جزر و مد دريا 2- انرژي امواج دريا 3- انرژي حرارتي دريا 4- انرژي اختلاف غلظت نمك آب دريا […]
33 نمایش
1
3,000 تومان
ميزان نقش گياهان آبزي در توليد ومصرف گازهاي مختلف
admin
admin
دانلود ميزان نقش گياهان آبزي در توليد ومصرف گازهاي مختلف موضوع: ميزان نقش گياهان آبزي در توليد ومصرف گازهاي مختلف (بررسي كلي درباره فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز) منابع: فيزيولوژي گياهي/ تأليف حسن ابراهيم زاده. تهران- دانشگاه تهران، 1366-1377 فيزيولوژي گياهي (سلول، تنفس، [...]
30 نمایش
1
3,000 تومان
22135 شناسه محصول
58 نمایش