شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت
تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت

تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
12 نمایش
3,000 تومان

دانلودتحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن

اجزاء يا سيستمهاي فرعي

تداخل سيستمها

نيروهاي پيوستگي و گسستگي سيستم

آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن

اجزاء سازمان – نگرش سيستمي

سازمان رسمي و كاركرد آن

وجوه مشترك سازمانهاي رسمي

سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهاي رسمي

سازمان غير رسمي و كاركرد آن

شناسايي مفهوم مديريت و اصول آن

فراگرد مديريت

شناسايي سبك هاي مديريتي

مديريت علمي

ساير مفروضات  اساسي مديريت علمي

مديريت كلاسيك

مديريت كلاسيك جديد

مديريت صرفاً هدف گرا

مديريت ميانه رو

مديريت سايه نما

فصل دوم : توانايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و كاركردهاي آن

شناسايي مفهوم آموزش و انواع آن

مهمترين شيوه‌هاي آموزشي

روش علمي و منطقي

انواع آموزش

آموزش رسمي

آموزش غيررسمي

آموزش غير رسمي سازمان نيافته

شناسايي ويژگي‌هاي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي

استراتژي‌ها :

سياست‌ها :

شناسايي نقش آموزش فني و حرفه‌اي در نظام آموزش كشور

ويژگيهاي مدير آموزشي

1- مهارت در رهبري و هدايت افراد به ويژه كادر آموزشي

2- مهارت در روابط انساني

3- مهارت در برقراري روابط گروهي

4- مهارت و ارزشيابي

5- مهارت در انتخاب همكاران

وظايف مديران آموزشي

فصل سوم : توانايي اجراي مقررات و آئين نامه‌هاي مؤسسات كارآموزي

شناسايي ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي

شناسايي قوانين و مقررات تاسيس آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي

4- توانائي برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه‌ها

آشنايي با وسايل كمك آموزشي

بهره گيري از وسايل كمك آموزشي

1- خود را آماده كنيد:

2- آماده كردن محيط :‌

3- كارگاه يا آزمايشگاه را آماده كنيد.

4- پيگيري و نتيجه گيري

شناسائي اصول تدوين اهداف كلي و جزئي دوره آموزشي

شناسائي اصول تحليل محتواي دوره آموزشي

فصل پنجم : توانائي ارزشيابي از دوره‌هاي آموزشي

شناسائي مفهوم ارزشيابي آموزشي و روش‌هاي آن

شناسائي اصول ارزشيابي جامع و فراگير

ارزشيابي و قضاوت بر دو نوع نگرش تقسيم مي‌شود:

1- ارزشيابي بر اساس شواهد دروني

ارزشيابي قبل از برگزاري دورة آموزشي را ارزشيابي تشخيص مي‌گويند.

2- آزمون در طول برگزاري دوره آموزشي را ارزشيابي تكويني نيز مي‌گويند.

3- انجام آزمون در پايان دوره آموزشي:

الف – اهداف آموزشي تا چه حد موفق بوده است.

ب – ارتقاء به سطوح بالاتر :

1- آزمون عملي :

شناسائي اصول ارزشيابي در اثر بخشي آموزشي:

فصل ششم : توانائي تهيه گزارش‌هاي مورد نياز آموزشگاهها

شناسائي پايه‌اي اساسي آئين نگارش

شناسائي مقررات مكاتبات اداري

شناسائي اصول تهيه گزارش‌هاي مورد نياز آموزشگاهها

فصل هفتم : توانايي برقراري روابط انساني

شناسايي مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل دهنده آن

شناسايي عوامل موثر ارتباطي

شناسايي سدهاي ارتباطي

فصل هشتم : توانايي نظارت بر امور مالي آموزشگاه

آشنايي با اصول مقدماتي حسابداري عمومي

آشنايي با مفاهيم و اصول حسابداري:

اصول حسابداري :

فصل نهم : توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت كار

آشنايي با حوادث شغلي، علل بروز آن و بهداشت محيط كار

اهميت حوادث ناشي از كار

علل بروز حوادث شغلي (ناشي از كار)

بهداشت محيط كار

آشنايي با وسايل ايمني و بهداشت كار و كاربرد آنها

فصل اول : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن

 

اجزاء يا سيستمهاي فرعي

همانطوريكه اشاره شد، هر سيستم شامل اجزاء و عناصر داخلي آن مي‌باشد كه ممكن است به صورت عنصري ساده يا سيستمي پيچيده وجود داشته باشد و هر چه سيستم بزرگتر و پيچيده تر باشد، احتمال اينكه واجد عناصر پيچيده‌تر و بزرگتري باشد وجود دارد و در شرايطي كه عناصر يك سيستم به حدي بزرگ و پيچيده باشند كه خود يك سيستم بوده باشند، به اين سيستمها، سيستم فرعي مي‌گويند. به عنوان مثال، مي‌توان به جايگاه واحدها در اركان دولت اشاره نمود. به اين صورت كه در بدنه دولت، هر وزارتخانه سيستم فرعي آن بوده و واحدهاي زير سيستم آن وزارتخانه نيز سيستم فرعي آن بشمار مي‌آيند.

در واقع، سيستمهاي كوچكتر داخل سيستمهاي بزرگ قرار مي‌گيرند و آنان نيز در داخل سيستمهاي باز هم بزرگتر تشكيل مي‌يابند. در اين وضعيت، سيستمهاي كوچكتر را سيستمهاي مشمول و سيستمهاي بزرگتر را شامل مي‌گويند.

تداخل سيستمها

در مباحث سيستماتيك، بعضاً ممكن است هر سيستمي در چندين سيستم ديگر و به صورت همزمان قرار داشته باشد. جايگاه و وضعيت يك فرد در سيستمهاي خانواده، محل تحصيل، محل كار و، نمونه بارزي از تداخل احتمالي مورد بحث مي‌باشد.

نيروهاي پيوستگي و گسستگي سيستم

در هر سيستمي عناصري در جهت ايجاد پيوستگي فعاليت مي‌كنند و عناصري نيز در راستاي گسستگي آن، حركت مي‌نمايند كه به ترتيب به آنان عناصر پيوند و تفرقه مي‌گويند.

به چند نمونه ذيل، در انواع سيستمهاي طبيعي، اجتماعي و توجه نماييد.

1- در سيستم بدن موجودات زنده،‌ زائدات توليد شده بر اثر متابوليسم آن، كه عموماً مي‌توانند در اثر ازدياد، اثرات سوء داشته باشند.  به عنوان عامل گسستگي مطرح مي‌شوند و در برابر آن عواملي در تلاش براي دفع اين زائدات و يا سموم از بدن مي‌باشند تا بتوانند سيستم را در حالت تعادل حياتي خود نگاه دارند، به اينها عوامل پيوستگي گويند.

2- در يك نظام اجتماعي، تقابل گروههاي ذينفع، بويژه در شرايطي كه منافع كل جامعه را تحت تاثيرات بعضاً غير مطلوب خود قرار مي‌دهد، به عنوان عامل گسستگي آن محسوب مي‌شود و در مقابل، نيروهاي حافظ منافع جامعه و مرتفع كننده ناهنجاريها، عامل پيوستگي و ادامه حيات سيستم هستند.

3- در منظومه شمسي، نيروهاي متمايل به مركز، عامل گسستگي بوده و نيروي جاذبه، عامل پيوستگي محسوب مي‌شود.

4- تفرق مذهبي، اختلافات قومي و قبيله‌اي عوامل گسستگي سيستم جامعه هستند و هويت ملي و مذهبي نيروهاي پيوستگي مي‌باشند.

5- تهاجمات فرهنگي به يك جامعه نيروي گسستگي آن مي‌باشند و هويت فرهنگي جامعه عامل پيوستگي آن است.

آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن

واژه «سازمان» كاربري وسيعي دارد و در ابعاد مختلف اجتماع مي‌توان انواع سازمان و در مقياسهاي متنوع آنرا مشاهده نمود.

در هر حال، سازمانها چه كوچك و چه بزرگ، حداقل سه ويژگي دارند:

 • آنها از افراد تشكيل شده‌اند.
 • براي نيل به اهدافي مشخص، فعاليت دارند.
 • نياز به درجاتي از محدوديت و مرزبندي در خصوص رفتار اعضاي خود دارند.

بنابراين، اين يك سازمان تشكيل مي‌شود از دو يا چند نفر كه به يك روش هماهنگ براي رسيدن به نتايج گروهي فعاليت مي‌كنند. در اين قسمت، برخي از تعاريف رايج و معتبر از واژه سازمان مطرح مي‌شود. به اين ترتيب،‌سازمان عبارتست از:

 • همكاري مشترك افراد جهت انجام مقاصد و نيل به اهداف مشترك و از پيش تعيين شده
 • در مفهوم كلي، روابط منظم و مستمر افراد واجد وظايف و مسئوليت‌هاي متفاوت ولي با اهداف مشترك
 • مجموعه روابط منسجم و عقلايي بين افراد داراي وظايف متعدد و متنوع، به حدي كه كثرت تعداد آنان فاقد شرايط اشتراك و تماس نزديك بوده و به منظور تأمين اهداف خاص تعيين شده است.
 • اجتماع انسانهايي با عقايد و تفكرات نتنوع كه همگي بايستي جهت نيل به اهداف مشخص يكديگر، همكاري و همگامي منسجم داشته باشند و از امكانات فن آوري، مالي و تداركاتي نيز نيروي انساني به طور توأماً استفاده نمايند و هر يك از اعضا يا گروههاي شركت كننده، در قبال آنكه از خود فعاليتي را بروز مي‌دهند، منفعتي را دريافت مي‌دارند.
 • همكاري مشترك افراد در جهت انجام مقاصد مشتركي كه در پيش دارند.
 • اجتماع افرادي با تفكرات و ديدگاههاي بعضاً متنوع ولي هماهنگ و همگام در مورد دستيابي به اهداف مشخص و مرتبط تعيين شده و نهايتاً برخورداري و نفع بردن هر يك از دست آورد آن.
 • مجموعه‌اي از روابط منظم، مستمر و عقلاني كه بمنظور تأمين اهداف مشترك و توسط افرادي با وظايف متعدد و بعضاً پيچيده و متفاوت، برقرار مي‌باشد.

با توجه به تعاريف فوق و ساير تعاريف مطرح شده در بين صاحبنظران و انديشمندان، مشخص مي‌شود يك سازمان، عموماً مجموعه‌اي با اجزاء و عوامل متعدد و با روابط منظم و هدفمند بين آنست كه بر اساس نيل به تأمين اهداف از پيش تعيين شده طرح ريزي مي‌شود.

اجزاء سازمان نگرش سيستمي

در نگرش سيستمي، سازمان مي‌تواند داراي رويكردهايي به شرح زير باشد:

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : ورد                      تعداد صفحه :103

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
12 نمایش
3,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
افزودن به سبد خرید
تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 103
تعداد پارت: 1
اندازه: 1
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت
برگزارکننده: تحقیق درباره توانايي مفهوم مديريت
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

تاریخچه مدیدیت شهری UMP در آسیا
admin
admin
دانلودتاریخچه مدیدیت شهری UMP در آسیا توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این [...]
16 نمایش
1
3,000 تومان
تاريخچه كنترل كيفيت QC
admin
admin
دانلودتاريخچه كنترل كيفيت QC مرغوبيت و كيفيت كالا و خدمات نشان دهنده درجه شكوفايي و ميزان بلوغ صنعتي مي باشد و بدون شكوفايي و افزايش بلوغ و فهم و دانش صنعتي در نيروي انساني و تكنولوژي و …. انتظار افزايش كيفيت و مرغوبيت كاري بيهوده مي باشد و نمي توان با متولي خواندن يك [...]
9 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق تاريخچه علم اصول
admin
admin
دانلودتحقیق تاريخچه علم اصول شيعه در طول حيات خود با اهتمام شديد به علم اصول فقه، آن را مقدمه فقه و ابزاري مهم در استنباط صحيح احکام شرعي ضروري مي دانست، تا جايي که آن را، منطق علم فقه ناميده¬اند.[1] بدين معنا که فقيه در استنباط احکام شرعي از منابع ، نيازمند اصول و قواعدي [...]
11 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری
admin
admin
دانلودتحقیق تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری روزنامه ها رااکنون در همه جا پيدا ميتوانيد ، در دورترين نقاط جهان، در خيابان هاي شهرهاي بزرگ، ‌در كوچه‌هاي باريك، در هواپيما، در هوتلهاورستورانها و كشتي‌هاودرايستگاه هاي بس . آن‌ها لوله‌شده دست به دست مي‌شوند و گاه حكم پوشش را [...]
13 نمایش
1
3,000 تومان
30448 شناسه محصول
12 نمایش