شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تحقیق درباره پروسه سیستم تحقیق درباره پروسه سیستم
تحقیق درباره پروسه سیستم تحقیق درباره پروسه سیستم

تحقیق درباره پروسه سیستم

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
10 نمایش
12,000 تومان

دانلودتحقیق درباره پروسه سیستم

تعاريف.

فعاليت = اتفاق قابل اندازه گيري كه در زمان اضافي رخ مي دهد.

حاشيه 0تفسير)= عمل اختصاص دادن كه با نشانه هاي خاص به فلوچارت يا نقشه جرايان كاري (پروسه) جهت معين كردن مكان هاي ويژه كه نقص ها يا اشتباهات در آن اتفاق افتاده است، جايي كه چرخة طولاني از زمان مصرف مي شود، جايي كه چرخة زمان از همه جا غيرقابل پيش بيني تر است، يا جايي كه هزينه هاي غير قابل قبول توليد شده اند.

AS.Is Condition = راهي كه يك جريان كاري با يك سيستم بدون توجه به بازدهي، ”أثيرگذار بودن و يا رقابت در جريان است.

Event = اتفاق غير قابل اندازه گيري كه در زمان مشخص رخ مي دهد. براي مثال شروع و پايان يك فعاليت.

Farollel Event = دو يا چند رويداد كه به طور همزمان اتفاق مي افتد.

Parking Lot = مكاني براي ضبط ايده ها، مفاهيم، و پيشنهادات كه جهت بهبود مراحل كاري داده شده اند،‌ تا در زمان آينده به راحتي قابل ارجاع و دسترس باشند مانند: يك تخته وايت بورد يا سه پاية نقاشي.

Producessor Event= پيشامدي كه بايد قبل از شروع يك رويداد خاص اتفاق افتاده باشد..

Process = يك سري اعمال با موقعيت مشخص و تكرار شدني كه هم آغاز و هم پايان دارند و همچنين به توليد (قابل لمس) يا به خست (غير محسوس) منجر شوند.

Process Analysis= امتحان يك پروسه به وسيلة ابزارها يا روش هايي چون فلوچارت هيا پروسه نقشه هاي پروسه و تفسيرها. هدف آناليز پروسه توسعة كساني است كه روي پروسه ريسك مي كنندؤ شناخت تمام پروسه است از تأمين كنددگان تا مشتريان، ارتباطات حياتي بين نيازهاي كيفيت و معيارهاي اجراي ورودي ها و خورجي ها را در بر مي يگرد، و در مورد راه هايي كه از آن طريق صداي مشتري كه پروسه را هدايت مي كند، بحث مي كند.

Process Anolysis and In Provementwork (PAIN) = يك مجموعة كامل از فلوچارت هاي پروسه كه جهت تسهيل فهميدن و گران كردن (ارزشمند كردن) پروسه هاي موجود هم از نظر توليدات و هم از نظر معاملات، طراحي مي شود.

Prosecc flowchart: يك مجموعه يك بعدي از اعداد كه به صورت هندسي به وسيلة پيكانهايي به يكديگر متصلند و به توصيف گرافيكي رخدادهاي پيوسته و روابط داخلي پيشامدها در پروسه مي پردازد.

Process Improvement = ارزشمند كردن پروسه موجود با بهبود جزئي روشهاي گوناگون يا با طراحي دوبارة همه با قسمت اعظمي از روشها.

Process Map: يك ويرايش دو بعدي از فلوچارت پروسه كه handoffs و رسيد توليدات يا خدمات را كه از جانب يك فرد، مؤسسه يا مكاني به طرف مقابل داده يم شود به خوبي نمايش مي دهد.

Series Event: دو يا چند رخداد به صورت زنجيره وار اتفاق مي افتند. يعني يكي نسبت به ديگر زودتر انجام مي گيرد يا پس از آن.

Cindition“Should be”  = راهي كه يك پروسه يا سيستم بايد اداره شود تا بالاترين بازرهي، قابليت اجرا و يا قدرت رقابت را داشته باشد.

Successoy Event = رويدادي كه به دنبال پايان دادن رويداد خاصي انجام گيرد.

System = مجموعه اي از پروسه ها، كه به دنبال هم يا در موازات هم قرار دارند، و يك شروع معلول و نيز پاياني معمول دارند، و با هم ديگر يك برنامه، يك پروژه، يا تمامي يك ارگان را تشكيل مي دهند.

2-10 آناليز پروسه

1-2-10 پروسه

پروسه چيست؟ پروسه يك سري به هم پيوسته از رويدادهاي تعيين شده و تكرار پذير مي باشد كه هم ابتدا دارد و هم انتها و به انجام يك خدمت با ارائه توليد مي پردازد. عمل توليد مسلماً چيزي محسوس است، چيزي كه شما مي توانيد ببينيد، بچشيد و يا لمس كنيد. خدمات چيزي غير قابل حس كردن است. چيزي كه شما نمي توانيد ببينيد، بلچشيد و يا لمس كنيد اما وقتي آن را دريافت كرديد مي شناسيدش. براي مثال، اارئه آموزش يك خدمت است.

2-2-10- سيستم

اگر آنچه گفته شد پروسه بود، پس سيستم چيست؟ يك سيستنم مجموعه اي از پروسه ها است كه به دنبال يا در موازات هم مرتب شده اند، و به همراه يكديگر يك برنامه، يك پروژه، و يا يك ارگان كامل را تشكيل مي دهند. يك مؤسسه خواه بزرگ، متوسط و يا كوچك، يك مثال براي ارگان كامل است. يك پيش قديم ممكن است يك پروژه باشد مثل پيش قدمي در استفاده از يك نرم افزار جديد. يك برنامه مي تواند يك فعاليت جاري باشد كه به صورت پريوديك انجام مي شود. در هر صورت، خواه يك برنامه باشد، خواه يك پروژه، يا يك مهارت كامل،‌سيستم مجموعه اي از پروسه هاست.

3-2-10 فلوچارت پروسه

براي يك سري اهداف اساسي پروسه و سيستم را تعريف كرديم، حالا با هم مرور مي كنيم كه براي بهتر موجه شدن پروسه ها، اين اجزاي اساسي سازندة يك ارگان، چه مي توانيم بكنيم. راه هاي زيادي براي بررسي پروسه وجود دارد. يكي از معمولي ترين و قابل استفاده ترين فرم ها بوسيلة گرافيك مي باشد كه بنام فلوچارت پروسه شناخته شده است. اين نمودار مجموعه اي از اشكال هندسي است – مانند مستطيل و لوزي، دايره يا اشكال مختلف ديگر – كه بطور نمونه و از چپ به راست و از بالا به پايين مرتب شده اند و با پيكانهايي به هم ديگر متصل شده اند و هدف آنها نمايش جريان فعاليت از ابتدا تا انتهاي پروسه است.

زماني كه يك پروسه ساخته مي شود و يا پروسة موجود بررسي مي شود، يعني ريسك كنندگان روي پروسه، مي توانند آنچه را كه فرض شده كه انجام گرديده از ابتدا تا انتها ببينند بدون آنكه تلاشي براي تصور آن نمايند.

هركدام از ما ممكن است تصويري پر واضح از آنچه كه جريان پروسه است در ذهنمان داشته باشيم، اما واقعيت ممكن است چيز ديگري باشد. تنها راهي كه مي توانيم مطمئن باشيم كه يك چشم انداز معمول از پروسه داريم. طراحي آن با استفاده از فلوچارت پروسه مي باشد. فلوچارتي خطي يك بعدي گفتيم يك بعدي تا فلوچارت را از نمودار دو بعدي متمايز كنيم كه بعداً در بارة آن صحبت خواهيم كرد (نقشة پروسه).

حال در مورد طراحي يك فلوچارت صحبت مي كنيم. به طور ارثي و تاريخيؤ مردم فلوچارت را از مرحلة شروع به طراحي مي كنند تا مرحلة آخر. اما من اين كار را نمي كنم، و دليلم اينست كه وقتي مردم اين فلوچارت را در مقابل يك ديگر مي گذارند، آن ها از همان مسيري به پروسه نگاه مي كنند كه هر روز به طور معمول مي نگرند، پس احتمال زيادي وجود دارد كه برخي چيزها از قلم بيافتد. وقتي مردم را براي طراحي يك فلوچارت در يك اتاق جمع مي كنيم پيشنهادي كه من به آنها مي كنم شروع از پايان است در ذهن آنها، مفهومي شناخته شدخ براي تمامي كساني كه با «7 عادت براي مردم بسيار مؤثر اثر استفان كاوي»‌آشنايي دارند.

ما با تعريف آخرين مرحله يا خروجي پروسه شروع مي كنيم و بعد سؤالي در رابطه با آن مي پرسيم «قبل از آن، چه چيزي بايد اتفاق بيافتد؟» اگر ما بدانيم كه يك مرحله يا يك خروجي معين داريم، آنگاه پرسش ما اين خواهد بود: رخداد يا رخدادهاي پيشين كه بايد حادث شوند تا تمام نيازها براي انجام شدن مرحلة مورد نظر فراهم شوند چيست؟ پس ما به صورت عقب كرد از مرحلة آخر تا مرحلة اول كار ني كنيم و تا آنجا ادامه مي دهيم كه كسي بگويد: «اينجا جاي است كه همه چيز شروع مي شود.»  حال ما نمودار از پايان به شروع تنظيم شدة فلئچارت يك پروسه را تعريف كرديم. بعضي ها ممكن است بپرسند چرا اين روش را انتخاب كرده ايد. قياسي كه من استفاده كردن و بسيار مؤثر است بدين ترتيب مي باشد: فرض كنيد من از شما بخواهم كه حروف الفبا را بگوييد. شما خواهيد گفت: A,B,C,… بدون تفكر، زيرا اين عما را صدها و شايد هزاران بار انجام داده ايد.

اما اگر من از شما بخواهم كه الفبا را از آخر به اول بگوييد، شما شايد Z را بگوييد و بعد از آن مكث كنيد و تفكر كنيد كه قبل از آن چه بوده، چه حرفي قبل از Z بوده. آنچه اكثر كردم انجام مي دهند، آنگونه كه من دريافتم، اينست كه ابتدا عمل را از اول به آخر انجام مي دهند تا حرف را بيابند سپس باز مي گردند و بهمين منوال. برعكس كاركردن روي حروف الفا مردم را بر آن مي دارد كه بهر اهي توجه كنند كه تا بحال توجه نكرده اند. توجه به ارتباط داخلي بين رخدادهاي متأخر و پيشين.

همين روانشناسي كاركردن عقب گرد در رابطه با پروسه ها به كار مي آيد، خواه با پروسة ساخت يك خانه سر و كار داشته باشيم، خواه با حساب پرداختي كار كنيم. خواه با توسعة يك فلوچارت، خواه با مهندسين يك پروسه كه با آموزش در ارتباط است و يا هر چيز ديگري كه باشد. مرتب كردن يك فلوچارت از مرحلة آخر به اول يك راه بسيار قوي براي كمك به مردن در فهم اين مطلب كه پروسه هيا آنها واقعاً چه مشكلي است.

4-2-10 نقشة پروسه

بمحض اينكه فلوچارت پروسه بوجود آمد و همة افراد راضي شدند كه فلوچارت بطور درست ترتيب رخدادها را در خصوص رويدادهاي متأخر و متقدم بازتاب مي كند، مرحلة بعدي طراحي يك نقشة پروسه است. پيشتر گفتيم كه نقشة پروسه دو بعدي تهيه مي شود. ما دقيقاً از همان مراحلي استفاده خواهيم كرد كه در فلوچارت پروسه استفاده كرديم، بجز حالا، بجاي اينكه تنها جريان كار را داشته باشيك كه از چپ به راست مي رود، مردم، موقعيت ها، ساختمان ها، تجرات ها يا روشهاي ادارة امور را كه در پروسه درگيرند، جمع مي كنيم و آنها را بلصورت عمودي از سمت چپ و از بالا به پايين ليست مي كنيم. براي مثال، ممكن است آپارتمان هاي A، B يا C؛ اشخاص x و y  يا z يا صنعت بستن، Glumbing يا قاب گرفتن، باشد. سپسؤ مستطيل هايي را كه در فلوچارتمان تهيه كرده ايم را با مناطق، مؤسسات، اشخاص و صنايع داير كه از سمت چپ ليست شده اند مرتبط مي كنيم. آنچه شما مي بينيد يك سري از مستطيل هاست كه از چپ به راست ساخته شده اند و در بالا و پايين محور عمودي كه ما در سمت چپ نقشة پروسه مان تهيه كرده ايم حركت مي كنند. در چنين عملي، ما چيزي مي بينيم بسيار شبيه به دندانه هاي اره همراه با حروفي درشت كه داخل رفته يا درآمده اند. بدين ترتيب B نمايي از دست به دست شدن از يك شخص به ديگري، از يك نوع اداره كردن به نوع ديگر، يا از يك صنعت به صنعت ديگر را موجود داريم.

پس مي توانيم ببينيم كه رديف ها از كجا شروع شده اند و پتانسيل براي كار اضافي در پروسه ميان مسئوليت هاي مختلف كجا مي باشد. (ليست شده از سمت چپ).

اين يك تصوير بسيار واضح و واقعي است از برخي چيزها كه ممكن است ما بخواهيم به عمل كردن آنها در شرايط سفارش مجدد مراحل مختلف، براي كوچك مردن عدد نهايي دست به دست شدن ها كه بخشي از اين پروسه مي باشند، توجه كنيم و روشن مي سازد كه همواره دست به دست شدن وجود دارد و احتمال فراواني براي خطا، غفلت، از قلم انداختن خيلي چيزها، ساختن يك رديف، به وجود آوردن گلوگاه يا چيزهايي از اين دست موجود است.

در تهية نقشة پروسه ما در مورد اينكه چه بايد بكنيم تا بطور دنباله دار پروسه مان را بهبود بخشيم اطلاعات فواواني كسب مي كنيم. به خاطر داشته باشيد، رتتيب مراحل ممكن است زماني ظاهراً حياتي بوده باشند، اما با تغيير در تكنولوژي، مردم و مسئوليت ها، آن چه انجام مي داديم ممكن است ديگر موجود نباشد، و ما نياز داريم كه به طور تناوبي پروسه هايمان را ارزيابي و بازبيني كنيم. استفادة از نقشة پروسه از ديد تابعيت و handoffs ما همچنين مي توانيم از فلوچارت و نقشه در ارزيابي چرخه زمان و رخدادها يا مراحل با ارزش افزاينده در مقابل رخدادها يا مراحل با ارزش غيرافزاينده استفاده كنيم. روشي كه من استفاده مي كنم به اين قرار است كه از هر كسي كه در اتاق حضور دارد مي خواهم كه چرخة زمان پروسه را كه تعيين ارزش شده به وسيلة فلوچارت يا نقشه ارزيابي كنند. آيا 3 ساعت طول مي كشد يا 5 روز يا 10 هفته يا هر چيز ديگر؟ وقتي ما به توافقي برسيم 6 تا 8 ساعت يا 6 تا 8 هفته مي رسيم – يا هرچه كه نرنيب نهايي باشد – ما در ميان در مرحله مي رويم آن را به صورت فردي ارزيابي مي كنيم، مي پرسيم كه هر مرحله چقدر به طول انجاميده، وقتي كه تمام اين كار را انجام داديم، ما به مجموعة برآورد تمام مرحله ها به صورت تك تك مي رسيم و آن را با تخمين كه گروه هم اكنون از تمامي پروسه مي زند. آنچه بارها آن را مي يابيم اينست كه مجموع روش تك تك مراحل تنها 20% تا 30% جمع روش بررسي كلي است. اين امر به سرعت نمايش اطلاف ميزان زياد زمان را ارائه مي دهد. زمان گران بهايي كه مي توانست در جاي ديگر مصرف شود، كه هدف مهم همينست. اگر براي مثال، يك پروسه تخمين زده شود كه 6 هفته ايست، اما مجموع تركيبات انفرادي يك هفته و نيم به طول انجامد، اين پر واضح است كه ما زماني براي نجات كمپاني داريم. حالا نياز به انجام چه كاري هستيد؟ مشكلات و سدها، گلوگاه هيا تنگر در پروسه اي كه بررسي مي كنيم، كجا هستند. صنايع ما به عنوان مثال در كجا مي توانند نقسيم مسئوليت شوند؟ بجاي داشتن يك صنعت ويژه كه سه چهار بار يا بيشتر براي انجام كارهاي كوچك نيم ساعته يا يك ساعته برگشت مي خورد، هم اكنون صنايع ديگري در محل مي توانند ناين كار را براي آنها انجام دهند.

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : ورد                      تعداد صفحه :162

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
10 نمایش
12,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
افزودن به سبد خرید
تحقیق درباره پروسه سیستم
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 162
تعداد پارت: 1
اندازه: 1
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: تحقیق درباره پروسه سیستم
برگزارکننده: تحقیق درباره پروسه سیستم
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

تاریخچه مدیدیت شهری UMP در آسیا
admin
admin
دانلودتاریخچه مدیدیت شهری UMP در آسیا توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این [...]
16 نمایش
1
3,000 تومان
تاريخچه كنترل كيفيت  QC
admin
admin
دانلودتاريخچه كنترل كيفيت QC مرغوبيت و كيفيت كالا و خدمات نشان دهنده درجه شكوفايي و ميزان بلوغ صنعتي مي باشد و بدون شكوفايي و افزايش بلوغ و فهم و دانش صنعتي در نيروي انساني و تكنولوژي و …. انتظار افزايش كيفيت و مرغوبيت كاري بيهوده مي باشد و نمي توان با متولي خواندن يك [...]
9 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق تاريخچه علم اصول
admin
admin
دانلودتحقیق تاريخچه علم اصول شيعه در طول حيات خود با اهتمام شديد به علم اصول فقه، آن را مقدمه فقه و ابزاري مهم در استنباط صحيح احکام شرعي ضروري مي دانست، تا جايي که آن را، منطق علم فقه ناميده¬اند.[1] بدين معنا که فقيه در استنباط احکام شرعي از منابع ، نيازمند اصول و قواعدي [...]
10 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری
admin
admin
دانلودتحقیق تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری روزنامه ها رااکنون در همه جا پيدا ميتوانيد ، در دورترين نقاط جهان، در خيابان هاي شهرهاي بزرگ، ‌در كوچه‌هاي باريك، در هواپيما، در هوتلهاورستورانها و كشتي‌هاودرايستگاه هاي بس . آن‌ها لوله‌شده دست به دست مي‌شوند و گاه حكم پوشش را [...]
12 نمایش
1
3,000 تومان
30447 شناسه محصول
10 نمایش