شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت
گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت

گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
8 نمایش
12,000 تومان

دانلودگرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت

فهرست

چكيده

مقدمه

فصل اول: مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت

1-1- تعريف بنتونيت

2-1- مصرف و كاربرد بنتونيت

3-1- گل حفاري

4-1- گندله سازي

5-1- دانه هاي جاذب

6-1 مصارف كشاورزي

7-1- بيرنگ كننده (رنگ زدايي يا سفيدكردن)

8-1- گلوله سازي غذاي حيوانات

9-1- مواد سمي

10-1- كودها

11-1- نيازهاي مهندسي سويل

12-1- مصالح ساختماني

13-1- كاتاليزور

14-1- ساير مصارف

فصل دوم: زونهاي بنتونيتي ايران

1-2- زون سمنان- ترود

1-1-2- كانسار بنتونيتي رشم

2-1-2- كانسار بنتونيتي سوسن دار

3-1-2- نشانه معدني تميدان تير

2-2- زون ايران مركزي

3-2- زون تفرش تكاب

4-2- تركيب شيميايي

1-4-2- درصد سيليس

2-4-2- عيار اكسيد آلومينيوم

3-4-2- عيار اكسيد آهن

4-4-2- درصد سديم و پتاسيم

5-4-2- درصد آب

6-4-2- درصد اكسيد منگنز

5-2- سن زمين شناسي

6-2- محيط تشكيل بنتونيت

7-2- خاستگاه بنتونيتهاي ايران

8-2- چگونگي تشكيل بنتونيت

9-2- توليد جهاني بنتونيت

10-2- انواع كانيهاي موجود در طبيعت

11-2- متالوژي بنتونيت و كانسارهاي موجود در جهان

1-11-2- متالوژي

2-11-2- كانسارهاي عمده جهان

فصل سوم: آزمايشات مربوط به بنتونيت و معادن موجود در ايران

1-3- آزمايشگاه تعيين كيفيت بنتونيت

2-3- بعضي از مصارف بنتونيت

3-3- آزمايشهاي انجام شده در آزمايشگاه

1-3-3- آزمايش فيلتر پرس

2-3-3- آزمايش اندازه گيري جذب آب و رطوبت پذيري بنتونيت

3-3-3- آزمايش ييلد

4-3-3- آزمايش تعيين درصد مونت موريونت

4-3- بعضي از دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشهاي ذكرشده براي بنتونيت

5-3- معدن بنتونيت چاه كشمير

1-5-3- موقعيت جغرافيايي محل

2-5-3- زمين شناسي منطقه معدن

3-5-3- بخشهاي معدن چاه كشمير

4-5-3- نحوه استخراج معدن

5-5-3- نمونه گيري جهت آزمايش

6-5-3- تجهيزات و ماشين آلات معدن چاه كشمير

7-5-3- حمل به سوي كارخانه

8-5-3- موارد مصرف بنتونيت چاه كشمير در صنعت

6-3- معرفي تعدادي از معادن بنتونيت موجود در ايران

7-3- معدن بنتونيت خور و بيابانك

1-7-3- موقعيت جغرافيايي

2-7-3- زمين شناسي كلي منطقه

3-7-3- زمين شناسي معدن

4-7-3- توضيحات كلي راجع به معدن بنتونيت خور و بيابانك

5-7-3- عمليات استخراج

6-7-3- باطله هاي كنارزده شده

8-7-3- تجهيزات معدن بنتونيت خور

9-7-3- پرسنل شاغل در معدن خور بيابانك

10-7-3- موارد مصرف بنتونيت خور بيابانك

8-3- معدن بنتونيت خور ترود.

9-3- معدن بنتونيت چاه ريسه

1-9-3- موقعيت جغرافيايي

2-9-3- زمين شناسي منطقه

3-9-3- خصوصيات كلي منطقه بنتونيت چاه ريسه

4-9-3- تجهيزات و پرسنل معدن چاه ريسه

10-3- آزمايشات انجام شده جهت كنترل كيفي

بنتونيت براي كاربردهاي مشخص

تست فيزيكي

نتيجه گيري

پيشنهادات و انتقادات

مأخذ و منابع

 

فهرست جداول

جدول شماره 1- صورت تجزيه چند نوع بنتونيت

جدول شماره 2- تركيب شيميايي هكتوريت و ساپوريت

جدول شماره 3- مقايسه دو نوع بنتونيت چين و آمريكا

جدول شماره 4- مقدار ذخيره بنتونيت جهان

 

چكيده:

بنتونيت ي سنگ رسي با خاصيت ويژه اي مي باشد. رنگ اين سنگ در حالت هوازده سبز روشن و سبز مايل به زرد است و تركهايي مثل تركهاي موم سفت در آن موجود مي باشد. وقتيكه يك تكه از اين سنگ را خيس كنيم به چند برابر حجم خود افزايش پيدا مي كند و در اثر شكسته شدن به يك خمير صابوني تبديل مي شود.

به طور كلي بنتونيتها به سه دسته تقسيم مي شوند:

  • بنتونيت با تورم زياد يا بنتونيت سديم
  • بنتونيت با تورم كم يا بنتونيت كلسيم
  • بنتونيت با تورم متوسط يا بنتونيت متوسط

بنتونيت فعال به خاكهايي گفته مي شود كه با يك ماده شيميايي تغييراتي در آن بوجود آورند. فعال سازي بنتونيتها بيشتر با استفاده از محلول آب نمك براي تعويض يونهاي كلسيم با سديم است كه با اين عمل خاصيت تورمي و تعليق پذيري بنتونيتها افزايش پيدا مي كند.

گل سرشور يا رس رنگ زدا يا رس چربي زدا كه احتياج به فعال سازي ندارد و مصرف فعلي آنها براي تهيه گل حفاري، رنگ زدايي، خالص كردن روغنهاي معدني، جذب روغن از كف كارگاهها و غيره مي باشد.

در فصل اول بنا به توضيح مختصري كه داده شد علاوه بر تعريف و تقسيم بندي بنتونيت، مصارف و كاربرد آن از جمله استفاده بنتونيت در گل حفاري- گندله سازي- بي رنگ كننده- مصارف كشاورزي- مواد سمي- كودها- كاتاليزور- مصارف ساختماني و ساير مصارف موردبحث و بررسي قرار گرفته است.

كانسارهاي بنتونيت در شش منطقه ايران پديد آمده است كه بشتر آنها در ارتباط با فعاليتهاي ولكانيكي سنوزوئيك است كه كليه خصوصيات و مشخصات به تفصيل در فصل دوم آمده است.

در فصل سوم كليه آزمايشات مربوط به بنتونيت معادن موجود در ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است. در قسمت آزمايشگاه بنتونيت براي پي بردن به خصوصيات فيزيكي و شيميايي بنتونيتهاي ارسالي از معادن فعاليت هاي گوناگوني و براي تشخيص اينكه بنتونيت هاي استخراج شده در كداميك از مصارف صنعتي قابل كاربرد مي باشند انجام مي گيرد.

 

مقدمه:

ميليونها سال مواد معدني در دل خاك مدفون بوده اند و بشر به پيروي از نيازهاي تدريجي خود اقدام به كشف و بهره برداري از آنها نموده اند و پس از آن اعمال فرآيندهاي مناسب محصولات قابل استفاده در مورد امور مختلف از آنها بدست آورده است. تنوع مواد معدني و كاربردهاي متعدد هريك از آنها سبب شده است كه اين مواد بطور چشمگيري در زندگي روزمره ايفاي نقش كرده و در نتيجه استخراج معادن شاخه اي از فنون و علوم متداول گرديد. مسلم است كه بخش عمده اي از نيازهاي بشر بايد از زمين تأمين شود و پتانسيل كشاورزي و ذخاير معدني از منابع اصلي تأمين اين نيازها بوده است. ارتباط كشاورزي، صنعت و معدن با يكديگر جاي هيچ گونه بحثي ندارند. لذا نمي توان هيچ يك را بر ديگري ترجيح داد و در مسير تمدن بشر هريك جايگاه مخصوص به خود دارند.

بديهي است كه معادن به عنوان تأمين كننده مواد اوليه صنايع موردتوجه قرار مي گيرند هميشه سعي بر اين بوده كه استخراج مواد معدني به صورت اقتصادي و امن صورت گيرد بدين منظور علاوه بر مطالعه گزارشها و نتيجه كارهاي معادن مختلف دنيا تحقيقات پيوسته اي در زمينه چگونه گي اكتشاف، بهبود تكنيك استخراج و كشف و كاربردهاي جديد مواد معدني صورت مي گيرد و امروز معدن كاري و صنايع معدني اقلام بسيار بزرگي از درآمد برخي از كشورها را تشكيل مي دهد.

 

فصل اول

مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت و نحوه پيدايش

1-1- تعريف بنتونيت

بنتونيت يك ماده معدني از دسته رسها و شبه رسها است كه از كاني مونت موريونيت و به مقدار كم بيدليت (نوع پرمايه تر از بنتونيت آلومينيوم دار) تشكيل شده است.

اصطلاح بنتونيت براي اولين بار در سال 1898 توسط نيت (Knight) به خاك رسي كه از شيل بنتون در آن زمان استخراج گرديد، اطلاق شد. نام شيل بنتون نيز از كوه فورت بنتون كه در 400 مايلي شمالي رودخانه راك (Rock) قرار دارد گرفته شده است.

در اوايل قرن بيستم چندين زمين شناس تشخيص دادند كه اصولاً بنتونيت در لايه هاي سنگهاي كرتاسه و ترشيري بوده و از مواد آتشفشاني حمل شده منشأ مي گيرد اين تشخيص آنها را به خاستگاه بنتونيت كه توسط راس و (Roos) شانون (Shannon) عنوان شده بود هدايت كرد. به نظر آنها بنتونيت اساساً سنگي است مركب از يك شبه رس متبلور كه از تغيير حالت شيشه اي به حالت بلوري يك ماده آذري شيشه اي كه (معمولاً اغلب توف يا خاكستري آتشفشاني است) در اثر هوازدگي شيميايي تشكيل شده است و اكثراً داراي مقادير مختلفي از دانه هاي ديگري است كه به صورت بلور در شيشه آتشفشان وجود داشته اند.

اين دانه هاي بلورين فلدسپات (معمولاً ارتوكلاسز و اليگوكلاز) بنتونيت، كوارتز پيروكسين ها زيركون و انواع ديگر كانيهاي مختلف مخصوص سنگ آذرين است.

موروثي با باقت بي فرنژانس بالا، كيلواژ آسان، مشخصه كاني شبه رس دارابودن شكل ميكائي توف يا خاكستر بوده و معمولاً مونت موريونيت و يا مقدار اندكي بيدليت است.

توصيف فوق براي بنتونيت به عنوان يك كاني سنعتي اين مشكل را به وجود مي آورد كه طبق بنتونيت محدود به خاكستر توف و ماده اوليه شيشه اي، اين تعريف و براساس خاستگاه اعلام شده آتشفشاني مي گردد و كانسارهاي مطبق داراي كانيهاي رسي كه بر اين تعريف انطباق داشته ولي نمي توانند بنتونيت ناميده شوند. خاستگاه نامعلوم دارند و يا فاقد مواد اوليه شيشه اي مي باشند از طرف ديگر بسياري از كانسارها در غرب امريكا و ساير نقاط دنيا كه استخراج و بنام بنتونيت بفروش مي رسند با تعريف فوق مطابقت ندارد.

شايد مهمترين تعريف براي بنتونيت بعنوان يك كاني صنعتي توصيف ارائه شده توسط گريم (Grim.A.R) در مادريد اسپانيا در سال 1972 است.

طبق اين تعريف بنتونيت، خاك بنتونيت خاك رسي است كه ذاتاً از كانيهاي اسمكتيت بدون توجه به خاستگاه آن تشكيل شده است.

با اين تعريف اختلاف بين بنتونيت عنوان شده توسط زمين شناسان و بنتونيت صنعتي از بين رفته و مشكل رسهاي اسمكتيتي كه از سنگهاي آذرين غير از توف خاكستر يا شيشه تشكيل شده، يا اسمكتيت هايي كه رسوبي بوده و منشأ نامعلومي دارند حل مي شود. در هر صورت وقتي بنتونيت با اين تعريف و معني بكار مي رود جزو سنگهاي داراي بيش از يك كاني محسوب و در خيلي از موارد تشخيص آن از كل سر شور (Fullers Earth) ممكن نخواهد بود. بنتونيت ها را به چندين طريق تقسيم بندي مي نمايند كه يكي از اين روشها تقسيم بندي برمبناي ظرفيت تورمي آنها در حالت تر يا مخلوط با آب است. چنانكه بنتونيت هايي كه داراي يون سديم Na+ غالب يا يون سديم قابل تعويض فراوان مي باشند ظرفيت تورمي خيلي زيادي از خود نشان مي دهند و وقتي به آنها آب اضافه شود، توده هاي ژل مانندي را تشكيل مي دهند.

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : ورد                      تعداد صفحه :186

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
8 نمایش
12,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
افزودن به سبد خرید
گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 186
تعداد پارت: 1
اندازه: 1
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت
برگزارکننده: گرفتن مقدمه در مورد بنتونیت قیمت
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

تاریخچه مدیدیت شهری UMP در آسیا
admin
admin
دانلودتاریخچه مدیدیت شهری UMP در آسیا توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این [...]
16 نمایش
1
3,000 تومان
تاريخچه كنترل كيفيت  QC
admin
admin
دانلودتاريخچه كنترل كيفيت QC مرغوبيت و كيفيت كالا و خدمات نشان دهنده درجه شكوفايي و ميزان بلوغ صنعتي مي باشد و بدون شكوفايي و افزايش بلوغ و فهم و دانش صنعتي در نيروي انساني و تكنولوژي و …. انتظار افزايش كيفيت و مرغوبيت كاري بيهوده مي باشد و نمي توان با متولي خواندن يك [...]
9 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق تاريخچه علم اصول
admin
admin
دانلودتحقیق تاريخچه علم اصول شيعه در طول حيات خود با اهتمام شديد به علم اصول فقه، آن را مقدمه فقه و ابزاري مهم در استنباط صحيح احکام شرعي ضروري مي دانست، تا جايي که آن را، منطق علم فقه ناميده¬اند.[1] بدين معنا که فقيه در استنباط احکام شرعي از منابع ، نيازمند اصول و قواعدي [...]
10 نمایش
1
3,000 تومان
تحقیق تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری
admin
admin
دانلودتحقیق تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری روزنامه ها رااکنون در همه جا پيدا ميتوانيد ، در دورترين نقاط جهان، در خيابان هاي شهرهاي بزرگ، ‌در كوچه‌هاي باريك، در هواپيما، در هوتلهاورستورانها و كشتي‌هاودرايستگاه هاي بس . آن‌ها لوله‌شده دست به دست مي‌شوند و گاه حكم پوشش را [...]
13 نمایش
1
3,000 تومان
30420 شناسه محصول
8 نمایش