شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي
تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
67% تخفیف
15,000 تومان 4,900 تومان

مقدمه

دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي راهيابي روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به اين مراكز روي مي آورند .

دانشگاه بعنوان يك نهاد تعليم و تربيت از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است . دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسـمي بايستي با وظايف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني درگير گردد . بر خلاف اغلب سازمانهاي رسمي توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه  در مديريت دانشگاه مي گردد .

از جمله مسائلي كه دانشـگاه به عـنوان يك سـازمان با آن روبرو اسـت مساله  تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعاليت هاي سازماني مستلزم تعامل بين افراد وگروه هاي سازمان مي باشد . در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند . لازمه انجام اين فعاليت ها ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باشند

1-Conflict

بنابراين يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروه هاي موجود در آنها مي باشد .دانشگاه نيز از اين امر مستثنا نيست . « اصولا خمير مايه مديريت نظام هاي آموزشي با تعارض عجين است » (لي فام وهووئه2، 1974، ترجمه نائلي، 1370 ).

بايد به خاطر داشت، اين وجود تعارض نيست كه باعث اختلال و از هم پاشيدگي روابط در سازمان  مي شود؛ بلكه مديريت غير اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتايج نامطلوب مي شود . تعارض در حد معقول يك جنبه طبيعي و مطلوب در هر رابطه اي است و اگر مديريت تعارض به شكل سازنده صورت گيرد بسيار ارزشمند خواهد بود ( كتزلز 3 و همكاران ، ترجمه كريمي ، 1378 ).

بنابراين سازمان هاي ورزشي بخصوص دانشكده هاي تربيت بدني براي اينكه بتوانند برنامه هاي اصولي تربيت بدني را در جهت تأمين سلامت جسماني و رواني دانشجويان ارائه دهند و زمينه هاي مساعدي را براي رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي دانشجويان ايجاد نمايند و از حداكثر توان جسماني و رواني و فكري كاركنان خود بهره گيرند، بايد اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه اي موثر و سودمند اداره كنند . از كساني كه نقش مهمي در شـناسايي ، هدايت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مديران آن سـازمان ها مي باشند . توانايي برخورد مديران با تعارض و اداره آن در موفقيت و اثر بخشي كاركنان و سازمان هاي آنها اثر بسزايي دارد .

2- Lefaum  and  Hedvieh

3- Getzels

يكي از مهمترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل موثر تعارض است، برخورداري او از هوش عاطفي[1]  است. برخلاف آنچه كه درگذشته تصـور مي شد و هوش شناختي را تنها عامل موفقيت افراد مي دانستند امروزه هوش عاطفي را از عوامل تعيين كننده موفقـيت افراد در كار و زندگي مي دانند   (گلمن[2] ، 1995 ) .آنچه كه امروزه هوش عاطفي ناميده مي شود، در اصل منبع اصلي انرژي ، قدرت ، آرزو و اشتياق انسان است و دروني ترين ارزش ها و اهداف فرد را در زندگي فعال مي سازد. با توسعه عاطفي فرد مي آموزد كه احساسات خود و ديگران را تاييد كند و براي آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گويد و در مي يابد كه عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حياتي و سودمندي در اختيار او  مي گذارند . اين واكنش قلبي است كه نبوغ خلاق و شهود را شعله ور مي سازد . فرد را با خود صادق مي گرداند ، روابط اطمينان بخش برقرار مي كند ، تصميمات مهم را روشن مي كند ، قطب نماي دروني براي زندگي و كار فراهم مي آورد و شخص را به پيشآمدهاي غيرمترقبه و راه حل هاي موفقيت آميز رهنمون مي سازد ( كوپر[3] ، 1980 ، به نقل از عزيزي ،1377 ) .

تحقيقات نشان مي دهند كه حل تعارض در سازمان ها نياز  به ايجاد يك محيط مسالمت آميز ، كاهش تبعيض وبرقراري عــدالت ، يادگيري مشاركتي ، پيــشگيري از خــشونت و تفــكر انتقـادي دارد ( كاترين[4] ، 1995 ) . مديراني مي توانند چنين محيط هايي را خلق كنند كه از هوش عاطفي بالايي برخوردار باشند .

مدير با داشتن شعور عاطفي بالا مي تواند نسبت به تعارض آگاهي بيشتري كسب نمايد و بدين وسيله سريع تر و صحيح تر تعارض را شناسايي كند و با همدلي و اطمينان به هدايت سودمند آن بپردازد و از اين طريق محيطي فراهم آورد كه كاركنان از سلامت رواني بيشتري در آن برخوردار شوند . چرا كه افراد با داشتن يك رابطه سالم ، احساس پذيرش ، درك حمايت ، ارزش ، اعتماد و اهميت مي كنند و اين تامين كننده سلامت رواني و افزايش كارايي و سودمندي افراد است . در چنين فضايي است كه مديريت تعارض به شكل سازنده آن امكان پذير مي شود .

همچنين از ديگر عوامل مؤثر در حل تعارضات در سازمان علاوه بر جلوگيري از دخالت ذهنيت در ارتباطات سازماني و پذيرش نظرات ديگران و …. برخورداري مدير از مهارت هاي ارتباطي مي باشد (سلطاني، 1380).

يك مدير چنانچه بتواند گوينده خوب و فرستنده خوب ، شنونده خوب و گيرنده خوب باشد ، مشاركت افراد درون و بيرون سازمان را از طريق جلب اعتماد فراگير تامين خواهد كرد و اين امر موفقيت او را در دستيابي به اهداف سازمان تضمين خواهد كرد .

دستيابي اهداف آموزش و پرورش در دانشگاه ها منوط به استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي و تجهيزاتي است . اما پويايي نظام آموزشي به عوامل مختلفي از جمله وجود روابط سالم و به دور از هرگونه تيرگي و همكاري و همدلي بين كاركنان دارد تا افراد بتوانند در محيطي پويا و سالم در جهت تحقق اهداف شخصي و سازماني گام بردارند .

1-Emotional  Intelligence

2-Goleman

3-Cooper

4-Katerine

بنابراين مديران بايد اين حقيقت را بپذيرند كه تعارض جزء انكار ناپذير زندگي سازماني است و مديريت سازمان چاره اي جز پذيرش آن ندارد .آنها مي بايست از تعارض براي افزايـش اثـر بـخشي سـازمان بهره جويند .براي مديـريت تعارض در سـازمان ها تكنـيك هاي متـعددي وجـود دارد .همـكاري، مصـالحه، رقـابت، سازش و اجتـناب از روش هـاي برخورد با تعـارض است كه در اين تحـقيق از آنها در قالب سـه راهبـرد  راه حل گرا، عدم مقابله و كنترل نام برده شده است .

پژوهش حاضر سعي بر آن دارد كه نگاهي موشكافانه به مديران تربيت بدني و ورزش كه وظايف گوناگوني در محيط دانشگاهي بر عهده دارند ، داشته باشد . از طرفي بايد متذكر شد كه بين مديران آموزشي و اجرايي از نظر نوع كاري كه انجام مي دهند ماهيتاً تفاوت هايي وجود دارد . زيرا بخش عمده كار مدير آموزشي در ارتباط با مسائل آموزشي ، دانشجو و استادان كه صرفا ً مشغول به تحصيل و كار در يك رشته خاصي هستند مي باشد . ولي مديران اجرايي با تمام دانشجويان سر و كار دارند، كه هريك در رشته هاي خاصي مشغول به تحصيل مي باشند .

پژوهش حاضر در نظر دارد كه ميزان هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض را در مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گـروه هاي تربيـت بدني دانشـگاه هاي دولتي و دانشگاه هاي آزاد اسلامي كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد. همچنين ارتباط هوش عاطفي ومهارت هاي ارتباطي را با راهبـردهاي مديريت تعـارض مورد بررسـي قرار داده و در نـهايت با توجـه به يافته هاي حاصل از اين تحقيق و همچنين مطالعات انجام شده در اين زمينه الگوي مناسبي ارائه دهد كه بتواند مديران را در حل موفقيت آميز تعارضات كمك نمايد.

زير بناي نظري تحقيق

يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروه هاي موجود در آنها مي باشد. مديران معمولاً نسبت به تعارض نگرشي منفي داشته و از آن هراسان و گريزان هستند و سعي در از بين بردن و سركوب كردن يا ناديده انگاشتن آن دارند. علت اساسي اين امر، عدم اطلاع از ماهيت و ويژگي هاي تعارض است.

مفـيد و قابل استفـاده بودن تـعـارض، بـسـتگي به شناخت مدير از ويژگـي هاي تعـارض، علـل شكل گيري و همچنين توانايي و آمادگي مدير در حل تعارض دارد. مدير براي آنكه بتواند اثربخشي سازمان را افزايش دهد به مشاركت و همكاري اعضاء سازمان نياز دارد؛ در اين راستا او بايد كاركنان را برانگيزد و به ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد و توانايي حل تعارض ميان افراد، گروه ها يا ميان دو يا چند ديدگاه را به شيوه اي كه پيامد آنها به دستيابي هدف هاي سازمان رهنمون شود، داشته باشد.

يكي از مهم ترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل مؤثر تعارض است، برخورداري او از هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي است. در اين فصل ابتدا به بررسي مباني نظري تعارض و سپس مباني نظري هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي پرداخته مي شود و در پايان فصل نظريه هاي الگو سازي و طرح تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تعارض

تعارض و ماهيت آن [1]:

اگر همكاري و رفتارهاي خوب اجتماعي در يك طرف پيوستاري كه چگونگيِ كار كردن افراد وگروهها را با يكديگر در سازمان ها توصيف مي كند، قـرار گيرد؛ در طـرف ديگر آن مطـمئنا ً تعـارض قـرار مي گيرد . اين واژه معاني زيادي دارد و براي اشاره به رويدادهايي با دامنه وسيع نظير اضطراب هاي دروني ناشي از نيازها و خواسته هاي رقابتي ( تعارض دروني ) تا خشونت باز بين كشورها ( جنگ ) مورد استفاده قرار مي گيرد ( بارون وگرين برگ [2]، 1990 ) . در حوزه رفتار سازماني تعارض عمدتا‌ً  به مواردي اشاره دارد كه در آن واحدها يا افراد در درون يك سازمان به جاي كار كردن با همديگر در مقابل يكديگر كار مـي كنند.

1- Conflict  and  its  Nature

2- Baron  and  Greenberg

 

تعداد صفحه : 290

 فرمت : ورد     

 حجم فایل : 574 کیلوبایت


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت ‌های ارتباطی دانش ‌آموزان …

jech.umsha.ac.ir › browse
… گردد؛ ازجمله این مهارت‏ ها برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد می‏ باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‏ های ارتباطی دانش‏ آموزان مقطع دبیرستان شهر …

by نوری – ‎2014 – ‎Related articles

مقاله بررسی رابطه بین هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با عملکرد …

www.civilica.com › Paper-MAESRE…
هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورششهرستان درگز می باشد. در این پژوهش…

پایان نامه ها | دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های …

www.shahredata.com › تعیین-رابط…
دانلود مقاله،سایت پایان نامه ها،دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی از نمونه پایان نامه های روانشناسی.

همبستگی هوش هیجانی با مهارت‌های ارتباطی مدیران بیمارستان‌های …

journal.qums.ac.ir › browse
بنابراین، شناسایی مهارت های ارتباطی و بهبود و توسعه آن از ضروریات سازمان های موفق به شمار می رود. هدف: مطالعه به منظور تعیین همبستگی هوش هیجانی با مهارت های … … یافته ها: بین میزان هوش هیجانی مدیران با مهارت بازخورد رابطه مستقیم و معنی دار آماری …

رابطه‌ بين هوش هيجاني و مهارت ‌هاي ارتباطي کتابداران … – SID.ir

www.sid.ir › journal › ViewPaper
هدف از اين مطالعه، تعيين رابطه‌ بين هوش هيجاني و مهارت‌ هاي ارتباطي کتابداران کتابخانه ‌هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1389 بود.

by امرايي مرتضي – ‎Related articles

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت ‏هاي ارتباطي دانش … – SID.ir

www.sid.ir › journal › ViewPaper
اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين هوش هيجاني و مهارت‏ هاي ارتباطي دانش‏ آموزان مقطع … نتيجه‏ گيري: طبق يافته‏ ها جهت افزايش هوش هيجاني و ارتقاء مهارت‏ هاي ارتباطي …

by نوري نرگس

رابطه مهارتهای ارتباطی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر … – Magiran

www.magiran.com › paper
پژوهش حاضر به بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر می پردازد. … نتیجه گیری از آنجا که هوش هیجانی متضمن مهارتهای عاطفی است که در برقراری … و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده …

دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با …

projecti.ir › project › هوش-عاطفی-و-مه…
دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران هوش عاطفی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده توانایی مدیر.

دانلود pdf کتاب تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی۲ …

dehlinks.ir › book › romance › book
Nov 7, 2019 – تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی۲ ۴٫۸۰/۵ (۹۶٫۰۰%) ۵ امتیازs فرایند و انواع ارتباطات: ۱ فرایند ارتباطات را می توان به طور ساده در الگویی …

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی

jisr.ut.ac.ir › article_36568
شناسایی رابطه میان مدیریت روابط یا مهارت اجتماعی و سطوح ارتباطگریزی در میان … هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی در مباحث روانشناسی و تفاوتهای فردی جای میگیرد. … میزان آلفای کرومباخ برای پرسشنامۀ هوش عاطفی به طور کلی814/0 تعیین شده است.

by اردشیرزاده – ‎2013

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

jinev.iaut.ac.ir › article_521594
مطالعه حاضر برای بررسی و تعیین رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با … شنایدر و همکاران[19] (1985) مهارت‌های اجتماعی را به عنوان وسیله ارتباط میان فرد و محیط …

رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه …

ensani.ir › article › رابطه-ی-بین-هوش…
Sep 8, 2020 – هدف از این مطالعه، تعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال …

رابطه هوش هیجانی با مهارتهای ارتباطی پرستاران بخش اورژانس …

jhosp.tums.ac.ir › browse
زمینه و هدف: هوش هیجانی پرستاران بر روی بسیاری از مهارت های رفتاری آن ها تاثیر دارد. نظر به این قابلیت هوش هیجانی و اهمیت مهارت های ارتباطی، در این مطالعه رابطه بین …

by کوچک زاده – ‎2015 – ‎Related articles
Missing: تعيين ‎| Must include: تعيين


رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی مدیران تربیت …

timedl.qoup.ir › timedl › html
Mar 18, 2018 – رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های … افراد با هوش هیجانی بالا از توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی … تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی فرمت فایل word و قابل ویرایش و …

تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای …

www.ghatreh.com › news › تحقیق-…
Sep 8, 2019 – تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دسته بندÛ.

رابطه مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و تنظیم هیجانی با …

jcoc.sbu.ac.ir › article › view
هدف: پژوهش حاضربه منظور تعیین رابطه مهارتهای‌ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و … بررسی الگوی علی ابعاد شخصیت، هوش هیجانی، خود کارآمدی عاطفی و مهارت ارتباطی.

by احیا حصیرچمن – ‎2018

روش تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

www.gigadoc.ir › دانلود › روش-تحق…
روش تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی مقدمه دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه …

پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی – ard art

tiet2019.ir › پایان-نامه-تعیین-رابطه…
کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پایان نامه تعیین رابطه هوش …

فایل تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي | دیتاجو

datajoo.com › psychology
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/datajooc/script.datajoo.com/iframe.php on line 280. به منظور حفظ ارزش‌های انسانی و …

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
67% تخفیف
15,000 تومان 4,900 تومان
تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي
امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
شامل: 290
تعداد پارت: 1
حجم: 574 کیلوبایت
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي
برگزارکننده: تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي
تاریخ بروزرسانی:

سایر محصولات admin Other Products

پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم
admin
admin
<meta name=”keywords” content=”خرید پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم,پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود,پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود رایگان,دانلود رایگان پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم,دانلود پاورپوینت درس [...]
3 بازدید
1
رایگان
دانلود پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی)
admin
admin
دانلود رایگان پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی),پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) دانلود,پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) دانلود رایگان,دانلود پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های [...]
4 بازدید
1
رایگان
جزوه آموزشی آمایش سرزمین
admin
admin
جزوه آموزشی آمایش سرزمین دانلود رایگان,دانلود جزوه آموزشی آمایش سرزمین,خرید جزوه آموزشی آمایش سرزمین,جزوه آموزشی آمایش سرزمین دانلود,دانلود رایگان جزوه آموزشی آمایش سرزمین,دانلود جزوه آموزشی آمایش سرزمین رایگان, جزوه آموزشی آمایش سرزمین آمايش در زبان فارسي به معناي آراسته [...]
3 بازدید
1
رایگان
پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال
admin
admin
دانلود پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال,دانلود پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال,پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال دانلود,پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال دانلود [...]
4 بازدید
1
رایگان